Πρόσκληση εκλογής για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία” (ΑΡΡ 12504)


Πρόσκληση εκλογής – Αν.Καθ. Ακτινολ.με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογίας (ΑΡΡ 12504)

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση εκλογής αριθ. 7/16-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Επεμβατική Ακτινολογία” (ΑΡΡ:10759)


Ορθή Επανάληψη -Πρόσκληση Ε.Σ. Επεμβατική Ακτινολογία

Πρόσκληση εκλογής αριθ. 6/12-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική” (ΑΡΡ 10810)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 10810

Πρόσκληση εκλογής αριθ. 5/12-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Φυσική” (ΑΡΡ 10804)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 10804

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία” (ΑΡΡ:12504)


Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση ΕΣ Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία.pdf-1

Συγκρότηση Ε.Σ. για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία” (ΑΡΡ:12504)


Συγκρότηση ΕΣ – Αν.Καθ. Ακτ. με ειδ.στ.Παιδοακτινολογία – ΑΡΡ 12504

Πρόσκληση αριθ. 3/12-11-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ανατομία” (ΑΡΡ:10805)


Πρόσκληση ΕΣ – εκλογή Αν.Καθ. Ανατομίας – ΑΡΡ 10805

Πρόσκληση αριθ. 2/12-11-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ:10803)


Πρόσκληση ΕΣ – εκλογή Καθ. Αγγειοχειρουργικής – ΑΡΡ 10803

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Επεμβατική Ακτινολογία” (APP:10759)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Επεμβατικής Ακτινολογίας – ΑΡΡ 10759