Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5093188, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΑΔΑ 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 και απ 13052/02-04-2021


64ΒΦ46ΨΖΥ1-ΦΩΙ.pdf-1

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ.pdf-1

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5093188, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 και α.π. 13052/02-04-2021


9Υ3Π46ΨΖΥ1-Π28.pdf-1