Πρόσκληση εκλογής αριθ. 6/12-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική” (ΑΡΡ 10810)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 10810

Πρόσκληση εκλογής αριθ. 5/12-12-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Φυσική” (ΑΡΡ 10804)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 10804