Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής και Τεχνητής Γονιμοποίησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διευθυντής: Βύρων Ασημακόπουλος, Καθηγητής Φυσιολογίας
τηλ. 2551030513
e-mail: basima@med.duth.gr

Υποψήφιοι διδάκτορες: Γεώργιος Μπίνας (MD, MSc, Μαιευτήρας Γυναικολόγος)
Δημήτριος Αγκάς (Msc, Βιολόγος)

Φοιτητής που εκπονεί πτυχιακή εργασία: Αντώνιος Αργυρόπουλος (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Δ.Π.Θ.)

Συνεργάτες: Λίνα Ευγενή (Mphil, PhD, Βιολόγος)
Λάμπρος – Ωρίων Ασημακόπουλος (MD, MSc)

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η μελέτη της Φυσιολογίας του ανθρώπινου αναπαραγωγικού συστήματος και η έρευνα στο πεδίο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Επίσης, η πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα σχετικά με τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Διαθέτει εργαστηριακούς χώρους και εξοπλισμό που μπορούν να υποστηρίξουν απομόνωση ωαρίων, μικρογονιμοποίηση, καλλιέργειες κυττάρων και εμβρύων, επεξεργασία σπέρματος και διαγνωστικές τεχνικές σπέρματος.

Έρευνα
Την τρέχουσα περίοδο, η διεξαγόμενη έρευνα αφορά στη:
– μελέτη παραγόντων που καθορίζουν τη θετική έκβαση κύκλων σπερματέγχυσης
– μελέτη της ελλιπούς πρωταμίνωσης και του θρυμματισμού του πυρηνικού DNA σπερματοζωαρίων
– επίδραση της ηλικίας σε παραμέτρους της βασικής ανάλυσης σπέρματος
– μελέτη παραγόντων που προκαλούν in-vitro ακινησία σε ανθρώπινα σπερματοζωάρια χωρίς να επηρεάζουν τη ζωτικότητα τους

LABORATORY OF REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY – IVF

Director: Byron Asimakopoulos (Professor of Physiology)
tel. 2551030513
e-mail: basima@med.duth.gr

PhD candidates: George Binas (MD, MSc, Obstetrician- Gynacologist)
Dimitrios Agkas (MSc, Biologist)

Student preparing a thesis: Antonios Argyropoulos (Faculty of Molecular Biology & Genetics, DUTH)

Collaborators: Lina Evgeni (Mphil, PhD, Biologist)
Lampros-Orion Asimakopoulos (MD, MSc)

The purpose of the Laboratory is the study of the Physiology of the human reproductive system and research in the field of Assisted Reproduction. Also, hands-on training in subjects related to Assisted Reproduction techniques.

The laboratory has facilities and equipment that can support oocyte retrieval, intracytoplasmic sperm injection, cell and embryo cultures, sperm processing and sperm diagnostic techniques.

Research

Currently, the ongoing research concerns:
– study of factors that determine the positive outcome of intra-uterine insemination cycles
– study of incomplete protamination and fragmentation of sperm nuclear DNA
– effect of age on parameters of basic sperm analysis
– study of factors that cause in-vitro immobility in human spermatozoa without affecting their vitality

Μετάβαση στο περιεχόμενο