Μητρώο Ερευνητικής Υποδομής Ανοιχτής Πρόσβασης (ΕΥΑΠ)

Ως ΕΥΑΠ του Ιατρικού Τμήματος ΔΠΘ νοείται κάθε ερευνητικό σύστημα με ευρεία εφαρμογή στην Ιατρική έρευνα, το οποίο μετά από εισήγηση του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ως εξοπλισμός ανοικτός προς χρήση από όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΔΠΘ και όχι μόνο.

Στόχος των ΕΥΑΠ είναι να καταστούν προσβάσιμες από την επιστημονική / ερευνητική κοινότητα αλλά και από φορείς του ευρύτερου παραγωγικού τομέα της χώρας μας, οι σημαντικότατες ερευνητικές υποδομές, εξοπλισμός αλλά και η διαθέσιμη σχετική τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο Ιατρικό Τμήμα ΔΠΘ. Η καινοτομία και η διεπιστημονική έρευνα αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ΔΠΘ και της Ελληνικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο προώθησης της «ανοιχτής πρόσβασης», που αναπτύσσεται στη χώρα τα τελευταία χρόνια, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με την υπ’ αριθμ 35/68/12-05-22 απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ ενέκρινε τον Γενικό Κανονισμό Ανοιχτής Πρόσβασης (Γ.Κ.Α.Π. Δ.Π.Θ.) και αποφάσισε τη δημιουργία αντίστοιχου Μητρώου Ερευνητικών Υποδομών Ανοιχτής Πρόσβασης Τμημάτων και Ιδρύματος (https://eyap.duth.gr/). Ο Κανονισμός αυτός αναφέρεται στους όρους χρήσης των Ερευνητικών Υποδομών Ανοιχτής Πρόσβασης (ΕΥΑΠ). Σκοπός του είναι να διευκρινίσει τη σχέση μεταξύ του /της παρόχου χρήσης του ΕΥΑΠ και ομάδας χρηστών/χρήστη, να ορίσει τις γενικές αρχές πρόσβασης στον ΕΥΑΠ, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Ως Υπεύθυνος του εκάστοτε ΕΥΑΠ ορίζεται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) του έργου με το οποίο αυτό αποκτήθηκε, το μέλος ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ που εισηγήθηκε για την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού, ή αν αυτά δεν είναι εφικτά, μέλος ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ της ομάδας του συγκεκριμένου έργου το οποίο ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Ο Υπεύθυνος ΕΥΑΠ αποτελεί τον πάροχο χρήσης.

Ως χρήστες του εξοπλισμού και των υποδομών ανοιχτής πρόσβασης (ΕΥΑΠ), νοούνται τα μέλη ΔΕΠ/ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ των Εργαστηρίων/Κλινικών των Τμημάτων του ΔΠΘ. Επίσης, δικαίωμα πρόσβασης/χρήσης δύναται να έχουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές άλλων φορέων (εκτός Δ.Π.Θ.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ύστερα από υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 11013/365 26-10-2020, το ΔΠΘ καλύπτει τις δαπάνες για την επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού των ΕΥΑΠ, από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, και ειδικότερα στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού που ανήκει στα πάγια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ».

Στο Ιατρικό Τμήμα έχουν δημιουργηθεί και εγκριθεί οι ακόλουθες ΕΥΑΠ:

1 ΣΥΣΤΗΜΑ NEXT GENERATION SEQUENCING NGS S5

Αλληλούχηση επόμενης γενιάς

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ι. Καρακασιλιώτης ioakarak@med.duth.gr

Χώρος εγκατάστασης: Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Βιολογίας, Κτίριο Προκλινικών Τμήματος Ιατρικής, Β’ Όροφος, Πτέρυγα 8

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ-ΚΥΤΤΑΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ (CELL SORTER) ΑRIA III

Κοινή ΕΑΥΠ του Ιατρικού Τμήματος και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μιχαήλ Κουκουράκης, Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, mkoukour@med.duth.gr

Χώρος εγκατάστασης: Κτήριο Ιατρικής ΔΠΘ ΔΡΑΓΑΝΑ – Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας -Αίθουσα 5422

3 IVIS KINETIC IMAGING SYSTEM

Σύστημα in vivo απεικόνισης βασιζόμενο στη μέθοδο της βιο-φωταύγειας και του φθορισμού το οποίο επιτρέπει την παρατήρηση πειραματόζωων (ποντικιών) εν κινήσει μέσα στο θάλαμο τους, χωρίς απαραίτητα τη χρήση αναισθησίας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μιχαήλ Κουκουράκης, Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, mkoukour@med.duth.gr

Χώρος εγκατάστασης: Προ- κλινικά εργαστήρια – Παθολογικής Ανατομίας – Αίθουσα 5426

4 CHEMIDOC MP IMAGING SYSTEM

Σύστημα ψηφιακής απεικόνισης, ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνων ηλεκτροφορημάτων και ανοσοστυπωμάτων

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μιχαήλ Κουκουράκης, Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, mkoukour@med.duth.gr

Χώρος εγκατάστασης: Προκλινικά εργαστήρια – Παθολογικής Ανατομίας – Αίθουσα 5413.3

Μετάβαση στο περιεχόμενο