ERASMUS

Η δημιουργία διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων συνεργασίας για την κινητικότητα των φοιτητών/φοιτητριών (διάρκειας από τρεις μήνες έως ένα έτος) και για διδάσκοντες (από μία έως οκτώ εβδομάδες), η οργάνωση εντατικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές, η από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, είναι μερικές από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ERASMUS.

Το ERASMUS είναι ανοιχτό σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους κλάδους και βαθμίδες σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής διατριβής.
Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες, μέσω των υποτροφιών, να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους (από τρεις μήνες έως ένα έτος-συνήθως διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου) σε πανεπιστήμιο άλλου κράτους-μέλους. Το μέρος αυτό των σπουδών αναγνωρίζεται πλήρως μέσα από το ECTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer & Accumulation System).

Το Erasmus χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας σε πολλές χιλιάδες σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ήδη ξεπεράστηκε κατά πολύ το 1.500.000 σπουδαστών που μετακινήθηκαν), ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών για σπουδαστές που δεν συμμετέχουν άμεσα σε ανταλλαγές.

Α. Υποτροφίες κινητικότητας ERASMUS σπουδών:

Το πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες, μέσω των υποτροφιών, να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους (από τρεις μήνες έως ένα έτος- συνήθως διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου) σε πανεπιστήμιο άλλου κράτους που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋποθεση είναι η ύπαρξη διμερούς συμφωνίας με το ίδρυμα προέλευσης. Αυτή η περίοδος αναγνωρίζεται πλήρως από το Πανεπιστήμιο προέλευσης του φοιτητή σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια.
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα από την πρώτη χρονιά της έναρξής του, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, αποτελούμενο από 140 περίπου πανεπιστημιακά Τμήματα. Οι περισσότερες από τις συμφωνίες συνεργασίας του Δ.Π.Θ. με τα ξένα πανεπιστήμια περιλαμβάνουν τη δράση που αφορά την κινητικότητα των φοιτητών/φοιτητριών.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών για το Τμήμα Ιατρικής είναι η ακόλουθη:

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση κινητικότητας του προγράμματος ERASMUS, πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και αφού συμβουλευθούν τον κατάλογο με τα Πανεπιστήμια για τα οποία προβλέπονται ροές κινητικότητας, τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε Πανεπιστήμιο και το μέρος του προγράμματος σπουδών που τους ενδιαφέρει, να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, τα Πανεπιστήμια στα οποία επιθυμούν να μετακινηθούν. Η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα (συνήθως το Μάρτιο ή Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους) με αντίστοιχη προκήρυξη στο Συντονιστή του Τμήματος.
Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Τμήματος έχει την αρμοδιότητα επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η γενική εικόνα του φοιτητή όπως αυτή αποτυπώνεται στην αναλυτική μέχρι στιγμής βαθμολογία του, το επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, τα κίνητρα του φοιτητή, το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα σπουδών του εκεί κ.λπ.
Στη συνέχεια οι επιλεγέντες φοιτητές/φοιτήτριες, σε συνεργασία με τον Συντονιστή του Τμήματός τους, συμπληρώνουν και αποστέλλουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής την αίτησή τους (Student Application)(μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Erasmus που πλέον βρίσκεται σε λειτουργία). Το πρόγραμμα των σπουδών που προβλέπεται να παρακολουθήσουν (Learning Agreement) καθορίζεται σε συνεργασία με το Πανεπιστημιο υποδοχής, το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ και το φοιτητή και προωθείται προς έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος ως κατεξοχήν αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών στο εξωτερικό των φοιτητών/φοιτητριών. Μετά την έγκριση και από την Γ.Σ. οι επιλεγέντες φοιτητές/φοιτήτριες σε συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΔΠΘ συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα (έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων, συμβάσεις, ασφαλιστικά κλπ). Αναπόσπαστο παράρτημα της σύμβασης αποτελεί το υπογεγραμμένο Learning Agreement.

Η διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών είναι η ακόλουθη:

Το Ίδρυμα προέλευσης θα πρέπει να εγγυάται ρητά και εκ των προτέρων ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα αναγνωριστεί και θα προσμετρηθεί για την απονομή του πτυχίου/διπλώματος/μεταπτυχιακού τίτλου. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών, μαθημάτων κ.λ.π. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Έτσι η αναγνώριση των σπουδών και η απόδοση των αντίστοιχων ECTS γίνεται σε δύο στάδια: α) Πριν από την αναχώρηση του φοιτητή στο εξωτερικό με την προαναφερθείσα έγκριση του Learning Agreement από την Γ.Σ. Είναι αυτονόητο ότι η προκαταρκτική αναγνώριση των μαθημάτων και του χρόνου φοίτησης στο εξωτερικό προϋποθέτει τη ρητή και συγκεκριμένη αναφορά των μαθημάτων ή του προγράμματος σπουδών, στο Learning Agreement. β) Μετά την μετακίνηση και εφόσον ο σπουδαστής επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο επίδοσης στα μαθήματα που έχουν συμφωνηθεί να παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Αυτό πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο του Συντονιστή του Τμήματος με βάση τα πιστοποιητικά που προσκομίζει ο φοιτητής/φοιτήτρια από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Τα μαθήματα περιλαμβάνονται εκ των υστέρων στη μερίδα με την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, γιατί τα αναγνωριζόμενα μαθήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ατομικού προγράμματος σπουδών του φοιτητή που μετακινείται.
Η αναγνώριση των σπουδών και των πτυχίων αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέσα στον οποίο οι φοιτητές/φοιτήτριες και οι διδάσκοντες θα μετακινούνται χωρίς εμπόδια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων σε όλη την Κοινότητα (ECTS) ως δοκιμαστικό σχέδιο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus με σκοπό τη βελτίωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα LLP/ERASMUS μπορείτε να επισκεφθείτε το site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο: https://education.ec.europa.eu/

Β. Υποτροφίες κινητικότητας Erasmus για πρακτική άσκηση (Erasmus Traineeship):

Σε αντίθεση με τη δράση που αφορά τη μετακίνηση για σπουδές, για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά αντίθετα οι ίδιοι οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να αναζητήσουν το φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το συγκεκριμένο διάστημα που τους ενδιαφέρει. Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών. Στο Δ.Π.Θ. συνιστάται η μετακίνηση για διάστημα 2 – 3 μηνών. Η τοποθέτηση φοιτητών/φοιτητριών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών και για αυτό το λόγο το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους στο Δ.Π.Θ. Στην περίπτωση των φοιτητών/φοιτητριών Ιατρικής η πρακτική άσκηση μπορεί να διενεργηθεί τόσο σε Νοσοκομεία όσο και σε ιδιωτικά κέντρα των συμβεβλημένων χωρών. Για το Τμήμα Ιατρικής η περίοδος πρακτικής άσκησης Εrasmus+/Traineeships στο εξωτερικό αναγράφεται στο Παράρτημα διπλώματος του φοιτητή δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν και οι πρόσφατα απόφοιτοι για πρακτική άσκηση μέσα στον πρώτο χρόνο από την αποφοίτησή τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.
Τόσο η μετακίνηση Erasmus σπουδών όσο και η μετακίνηση Erasmus Traineeship μπορεί να πραγματοποιηθεί από φοιτητές/φοιτήτριες, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς (Π.Μ.Σ. ή υποψήφιους διδάκτορες) ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Για περαιτέρω ενημέρωση έχει δημιουργηθεί «μάθημα» στο eclass https://eclass.duth.gr/courses/MED102/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ERASMUS, αναρτώνται πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στη διεύθυνση erasmus.duth.gr. Σημαντικό είναι επίσης οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να μελετήσουν τον Κανονισμό του Erasmus ΔΠΘ που περιλαμβάνεται στο παραπάνω site και στο μάθημα ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ERASMUS για σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τις μετακινήσεις μέσω του προγράμματος.

H σύνθεση της Επιτροπής Διεθνών Συνεργασιών και Erasmus του Τμήματος Ιατρικής είναι η εξής:

  1. Παγωνοπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια
  2. Αρβανίτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  3. Νένα Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  4. Τερζούδη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  5. Κοντογιώργης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
  6. Χαϊδάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Επιπλέον, με την έγκριση της Συνέλευσης, οι Καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής υποστηρίζουν την εποπτεία πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών φοιτητών/φοιτητριών άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο