ΕΡΕΥΝΑ

Η Επιτροπή Ερευνητικών Προγραμμάτων και θεμάτων ΕΛΚΕ (ΕΠΕΡΕ) του Ιατρικού Τμήματος ΔΠΘ έχει ως αντικείμενο θέματα που αφορούν την βασική, μεταφραστική και κλινική βιοιατρικής έρευνας. Εισηγείται τις προτάσεις της στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος σε συνεργασία με το Πρόεδρο του και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος.

Σκοπός της ΕΠΕΡΕ είναι:

α) Η διαμόρφωση προτάσεων για τον καλύτερο συντονισμό και την διαπεραίωση των ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ

β) Η διαμόρφωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων και προσωπικού, προκειμένου να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η έρευνα του Τμήματος Ιατρικής

γ) Η ενθάρρυνση, υποστήριξη και ο συντονισμός ερευνητικών υποδομών ανοιχτής πρόσβασης στο Τμήμα Ιατρικής.

δ) Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιατρικού Τμήματος, μέσω διαμόρφωσης συνεργατικών προτάσεων έρευνας & καινοτομίας, καθώς και συνεργασιών, με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, και μέσω της διάχυσης των ερευνητικών πεπραγμένων του Ιατρικού Τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο