Πρόσκληση αριθ. 9/09-12-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ 22346)

29 Νοεμβρίου 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο