Ογκολογική Κλινική

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 107/98 (ΦΕΚ 97/5-5-1998)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 104/98 (ΦΕΚ 97/5-5-1998)
Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού με τις αριθ. 67199/Β1/12-7-2004 (ΦΕΚ 1131/Β΄/27-7-2004) και 2195/Β1/3-6-2005 (ΦΕΚ 1049/Β΄/25-7-2005)

Ειδική Μονάδα:
Χημειοθεραπείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο