Νευρολογική Κλινική

Ιδρύθηκε με το  Ν. 641/1977     (ΦΕΚ 200/Α΄/22-07-1977)  200/22-7-1977 ως Παράρτημα του Α.Π.Θ.  και περιήλθε στο Δ.Π.Θ. με το άρθρο 70 παρ. 20 του Ν. 1566/85 Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :  ΥΑ Β1/12595/6-11-2007 (ΦΕΚ 2226/20-11-2007) 2226/20-11-2007

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας:  8/78/3-11-2022 (ΦΕΚ 6028/Β΄/28-11-2022) Απόφαση της Συγκλήτου

Η Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική παρέχει: τριτοβάθμια περίθαλψη και εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους που επιβάλλει η μεθοδολογία της σύγχρονης εκπαίδευσης. 

Kλινικές δραστηριότητες:

 • Εσωτερική νοσηλεία : 20 κλίνες
 • Νευρολογική υποστήριξη στις άλλες κλινικές του Π.Γ.Ν.Α
 • Εξωτερικά ιατρεία:
  • Γενικό
  • Επιληψίας
  • Nευροανοσολογικών παθήσεων
  • Άνοιας
  • ΑΕΕ
  • Κεφαλαλγίας

Εργαστήρια

 • Νευροφυσιολογίας (ΗΕΓ, ΗΝΓ, ΗΜΓ, Προκλητών δυναμικών, Μαγνητικού ερεθισμού)
 • ΜRI (3T), σε συνεργασία με το Ακτινολογικό Εργαστήριο
 • Νευρουπερηχογραφίας (εξωκράνιων και ενδοκράνιων αγγείων )

Μονάδες

Α. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΜΑΦ ΑΕΕ – Stroke Unit), με αντικείμενο την αντιμετώπιση των οξέων ΑΕΕ με βάση διεθνή κριτήρια και οδηγίες με την δημιουργία ομάδας αντιμετώπισης (stroke team) σε συνεργασία και με άλλα τμήματα και προσωπικό του νοσοκομείου.

Β. Νευροανοσολογίας, με αντικείμενο την αντιμετώπιση, διαχείριση, εργαστηριακή διερεύνηση και ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης ανοσολογικών και άλλων φλεγμονωδών παθήσεων του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος.

Γ. Μονάδα Κλινικής Νευροφυσιολογίας, με αντικείμενο την εργαστηριακή διερεύνηση με προηγμένες νευροφυσιολογικές μεθόδους νοσημάτων του κεντρικού, περιφερικού και αυτονόμου νευρικού συστήματος.

Δ. Μονάδα Νευρουπερηχογραφίας, με αντικείμενο την χρήση υπερηχογραφικών μεθόδων που άπτονται της ειδικότητας της Νευρολογίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ε. Μονάδα Νοητικών Διαταραχών και Άνοιας που συνιστά το Κέντρο Ημέρας για την Υποστήριξη Πασχόντων από Άνοια, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της λειτουργικότητας ατόμων με μνημονικές διαταραχές και της καθημερινής λειτουργικότητας τους, παροχή προς τους φροντιστές των ασθενών ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής, την οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε επαγγελματίες υγείας και τον γενικό πληθυσμό και την εφαρμογή πρωτοπόρων  προγραμμάτων ενδυνάμωσης.

ΣΤ. Μονάδα Νευροαποκατάστασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της λειτουργικότητας ατόμων με νευρολογικά νοσήματα και την παροχή συμβουλευτικής, σε ασθενείς και φροντιστές, ιδιαίτερα κατά και μετά την νοσηλεία τους στην Κλινική. Εφαρμόζει προηγμένες τεχνικές παρακολούθησης και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων των ασθενών κατά την διάρκεια της αποκατάστασης, με την συνδρομή προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, εφόσον διατίθεται, όπως φυσίατρο, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό νοσηλευτή και συναφεις.

Ζ. Μονάδα Έρευνας και Καινοτομίας στις Νευροεπιστήμες, με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοπόρων μεθόδων και προγραμμάτων στο γνωστικό πεδίο της Νευρολογίας και των Νευροεπιστημών γενικότερα, με την συνεργασία και άλλων Κλινικών και Τμημάτων του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ με αντικείμενο κοινά και συναφή αντικείμενα (ενδεικτικά Νευροακτινολογία, Νευροοφθαλμολογία, Νευροεντατικολογία, Νευροογκολογία, Νευρογενετική, Νευροανοσολογία, Αγγειακή Νευρολογία, Νευροκαρδιολογία, Νευροψυχικές διαταραχές, Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, Νευρομυικά νοσήματα, Νευροεκφυλιστικές διαταραχές κ.α.)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευομένων:

Παρέχει 7 θέσεις για πλήρη εκπαίδευση στην Ειδικότητα της Νευρολογίας.

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης 5 έτη.

  • Βασική Εκπαίδευση (12 μήνες): 6 μήνες Παθολογία, 6 μήνες Ψυχιατρική
  • Ειδική Εκπαίδευση: (48 μήνες)
  • 26 μήνες σε θαλάμους γενικής Νευρολογίας (περιλαμβάνει την άσκηση στα επιμέρους αντικείμενα της Νευρολογίας όπως: επιληψία, κεφαλαλγία, ανοϊκά σύνδρομα, απομυελινωτικά, νευρομυϊκά νοσήματα, εξωπυραμιδικές και νευροεκφυλιστικές παθήσεις, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, παθήσεις περιφερικών νεύρων, νευροογκολογία, λοιμώξεις του ΚΝΣ.
  • 4 μήνες σε ειδικά τμήματα της Νευρολογικής κλινικής (όπως άσκηση σε θαλάμους αυξημένης φροντίδας αγγειακών ασθενών σε συνδυασμό με άσκηση στη νευροϋπερηχογραφία) ή άλλα οργανωμένα ειδικά τμήματα.
  • 10 μήνες κλινική Νευροφυσιολογία
  • 4 μήνες άσκηση στα Εξωτερικά ιατρεία

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Μέλη ΔΕΠ

Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής

Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας

Αικατερίνη Τερζούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας

Ιατροί ΕΣΥ

Ε. Μαυράκη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Αιμ. Γκατζιός, Επιμελητής Β’ (υπό διορισμό), υποψ.. διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ

Σ. Κιτμερίδου, Επιμελήτρια Β’ (επικουρική) , υποψ διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ

Επιστημονικό Προσωπικό

Ε. Ιορδανίδου, Βιολόγος, Δρ ΔΠΘ (Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας)

Μέλη ΕΤΕΠ

Επιστ. Συνεργάτες και Μεταδιδάκτορες

Ά. Τσακίρη, Ψυχολόγος, Δρ Ιατρικής ΔΠΘ

Χ. Μπαϊρακτάρης, Νευρολόγος, Δρ Ιατρικής ΔΠΘ 

Χ. Μπακιρτζής, Νευρολόγος, Δρ Ιατρικής ΑΠΘ

Κ. Πετροπούλου, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Δρ Ιατρικής ΕΚΠΑ

Γ. Ρούντολφ, Διδάκτωρ Νευρολογίας ΑΕΙ εξωτερικού

Κ. Τεστέμπαση, Νευρολόγος, Δρ Ιατρικής ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Tηλ. 25510-30346
Φαξ. 25510-30479

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής Ζ΄εξαμήνου.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα: διαλέξεις (4 ώρες), κλινική άσκηση (2 ώρες), κλινικό φροντιστήριο (1 ώρα)

Κλινική άσκηση ΙΑ΄ και ΙΒ΄ εξαμήνου.

12 κύκλοι κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Διάρκεια 3 εβδομάδες, (5 ώρες καθημερινά).

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα: διαλέξεις 12-13 καθημερινά,

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

 • Π.Μ.Σ.-Δ.Π.Θ «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια»
 • Δ.Π.Μ.Σ. Α.Π.Θ.–Δ.Π.Θ «Νευροανοσολογία»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 • Δευτέρα 11.00-13.00. Τακτική Κλινική επίσκεψη
 • Τρίτη 8.15-9.00. Βιβλιογραφική ενημέρωση (σε συνεργασία με την Παν. Νευρολογική Κλινική Κρήτης, Π.Γ.Ν.Η)
 • Τετάρτη 8.30-9.30. Νευροαπεικονιστική συζήτηση περιστατικών (διακλινική με Ακτινολογικό εργαστήριο και Νευροχειρουργική Κλινική)
 • Παρασκευή 11.00-13.00. Κλινική διδακτική επίσκεψη

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ –ΗΜΕΡΙΔΩΝ

 • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Κ. Βαδικόλιας)
 • Πανελλήνια Εταιρεία Επιληψίας (Αικ. Τερζούδη)
 • Πανελλήνια Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων (Κ. Βαδικόλιας)
 • Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (Ι. Ηλιόπουλος)

Κύρια Ερευνητικά πεδία

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Νευροανοσολογικές παθήσεις, Νευρουπερηχογραφία

Προγράμματα & Μελέτες

Συμμετοχή σε Πολυκεντρικές κλινικές μελέτες

Μετάβαση στο περιεχόμενο