Κλινική Επείγουσας Ιατρικής

Ιδρύθηκε με την αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/26108/2870/576/4-1-2002 Απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ 342/1-2-2022)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:
αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/26108/2870/576/4-1-2002 (ΦΕΚ 342/1-2-2022) Απόφαση του Πρύτανη
Η Κλινική αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:
1. Μονάδα εξειδικευμένης αναζωογόνησης και αυξημένης φροντίδας
2. Μονάδα Τραύματος – Εγκαύματος
3. Μονάδα Επειγόντων Καρδιαγγειακού Συστήματος
4. Μονάδα Επειγόντων Παιδιατρικής
5. Μονάδα Επειγόντων Νευρολογίας – Νευροχειρουργικής
6. Μονάδα οξέων Χειρουργικών Επειγόντων
7. Μονάδα οξέων Παθολογικών Επειγόντων
8. Μονάδα Ιατρικής Καταστροφών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο