Κλινική Ψυχιατρικής

Ιδρύθηκε με το Ν.641/1977 (ΦΕΚ 200/Α΄/22-7-1977) ως Παράρτημα του Α.Π.Θ. και περιήλθε στο Δ.Π.Θ. με το άρθρο 70 παρ. 20 του Ν. 1566/1985
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: αριθ. 9/78/3-11-2022 (ΦΕΚ 6028/28-11-2022) Απόφαση του Πρύτανη

Ειδικές Μονάδες:
• Κέντρο Ψυχικής Υγείας.
• Κινητή Μονάδα ψυχικής Υγείας.
• Μονάδα Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση.
• Κέντρο Ημέρας.
• Ξενώνας Βραχείας Παραμονής.
• Ξενώνας Μακράς Παραμονής.
• Προστατευόμενο Διαμέρισμα 1
• Προστατευόμενο Διαμέρισμα 2
• Μονάδα Απασχόλησης και Επαγγελματικής επανένταξης.
• Μονάδα Ψυχογηριατρικής.
• Μονάδα Ψυχικής Υγείας Γυναικών και Αναπαραγωγής.
• Μονάδα Ψυχιατροδικαστικής

Μέλη ΔΕΠ:
Μαρία Σαμακουρή, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Διευθύντρια
Αικατερίνη Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής
Θεοφάνης Βορβολάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχογηριατρικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο