Κλινική Ρευματολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :

Η Κλινική Ρευματολογίας δεν έιναι εγκατεστημένη και δεν αναπτύχθηκε ποτέ.