Κλινική Πνευμονολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 141/99, ΦΕΚ 145/12-7-1999

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού με την αριθ.  ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/11613/915/198/19-10-2020 Απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ 5067/Β΄/17-11-2020)

Επανακαθορισμός του γνωστικού αντικειμένου Υ4α.12595/Β1/6-11-2007 (ΦΕΚ 2226/20-11-2007)

Επανακαθορισμός του γνωστικού αντικειμένου και των ειδικών μονάδων                  ΦΕΚ 5067/17-11-2020

Ειδικές μονάδες:

  1. Μονάδα διαταραχών ύπνου-εγρήγορσης
  2. Μονάδα αυξημένης φροντίδας ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα
  3. Μονάδα ενδοσκοπήσεων αναπνευστικού-επεμβατικής πνευμονολογίας-μελέτης νεοπλασιών θώρακα
  4. Μονάδα ανοσολογίας αναπνευστικού-μελέτης βρογχοκυψελικής έκπλυσης

Μέλη ΔΕΠ:

Διευθυντής: Πασχάλης Στειρόπουλος, ΚαθηγητήςΜάριος Φρουδαράκης, Καθηγητής
Σταύρος Ανευλαβής, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο