Κλινική Πνευμονολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 141/99, ΦΕΚ 145/12-7-99
Επανακαθορισμός του γνωστικού αντικειμένου Υ4α.12595/Β1/6-11-2007 (ΦΕΚ2226/20-11-2007)
Ειδικές μονάδες:
Παθοφυσιολογίας του ύπνου
Αυξημένης φροντίδας αναπνευστικού

Ιστοσελίδα Πνευμονολογικής Κλινικής www.pneumonalex.gr