Κλινική Οφθαλμολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :  B1/99445/5-9-2003 (ΦΕΚ 1398/30-9-2003) 1398/30-9-2003

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού με τις αριθ:

ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42429/4717/938/18-3-2022 (ΦΕΚ 2488/Β΄/20-5-2022) Απόφαση του Πρύτανη και

2/96/26-10-2023 (ΦΕΚ 6495/Β΄/15-11-2023) Απόφαση της Συγκλήτου

Ειδικές Μονάδες

 

 • Γενικής Οφθαλμολογίας
 • Παθολογίας, Αμφισβληστροειδούς
 • Γλαυκώματος
 • Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού
 • Κερατοειδούς και Οφθαλμικής Επιφάνειας
 • Χειρουργικής Αμφισλβηστροειδούς
 • Ραγοειδούς, Οφθαλμικών φλεγμονών και νεοπλασιών
 • Οφθαλμοπλαστικής , Κόγχου και Βλεφάρων
 • Διαθλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής
 • Μεταμόσχευση Κερατοειδούς και Τράπεζα Οφθαλμών
 • Παθήσεων Κρυσταλλοειδή φακού
 • Νοσηλευόμενων ασθενών
 • Οφθαλμικής Ερευνας και Καινοτομίας

Διευθυντής: Γεώργιος Λαμπίρης,  Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο