Κλινική Νεογνολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 374/1998, ΦΕΚ 254/13-11-1998

Ειδική Μονάδα: Εντατικής Θεραπείας Νεογνών

Ειδική Μονάδα: Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο