Κλινική Νεογνολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 374/98, ΦΕΚ 254/13-11-98

Ειδική Μονάδα: Εντατικής Θεραπείας Νεογνών

Ειδική Μονάδα: Αναπτυξιακής Παιδιατρικής