Κλινική Καρδιολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 185/99, ΦΕΚ 173/27-8-1999

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υ4α.12595/Β1/6-11-2007 (ΦΕΚ 2226/20-11-2007)

Ειδικές μονάδες:

Αιμοδυναμικής Στεφανιογραφιών και Επεμβατικής Καρδιολογίας

Εντατικής παρακολούθησης στεφανιαίων ασθενών – εμφραγμάτων

Mέλη ΔΕΠ

Δημήτριος Ν. Τζιακάς, Καθηγητής, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής

Δημήτριος Στάκος, Καθηγητής

Γεώργιος Χαλικιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιστοσελίδα Καρδιολογικής Κλινικής (www.cardioalex.gr)

Μετάβαση στο περιεχόμενο