Κλινική Καρδιολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87(ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 185/99, ΦΕΚ 173/27-8-99
Ειδική Μονάδα: Αιμοδυναμική-Στεφανιογραφιών και Επεμβατικής Καρδιολογίας (ΕΚ: ΠΔ189/99)
Επανακαθορισμός του γνωστικού αντικειμένου Υ4α.12595/Β1/6-11-2007 (ΦΕΚ2226/20-11-2007)
Ειδικές μονάδες:
Αιμοδυναμικής Στεφανιογραφιών και Επεμβατικής Καρδιολογίας
Εντατικής παρακολούθησης στεφανιαίων ασθενών – εμφραγμάτων

Δραστηριότητα – Πεπραγμένα Καρδιολογικής Κλινικής

Ιστοσελίδα Καρδιολογικής Κλινικής (www.cardioalex.gr)