Κλινική Ενδοκρινολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 1411/99, ΦΕΚ 145/12-7-99

Έχει ανασταλεί η λειτουργία της Κλινικής Ενδοκρινολογίας.