Κλινική Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

σωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : –