Κλινική Αναισθησιολογίας


Δ/ντης Ιατρού Χρήστος

Τηλέφωνο: +30 25510 30365,76121

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : Π.Δ.. 176/11-7-2002 (ΦΕΚ 161/11-7-2002)

Ειδικές μονάδες:

1. Ειδική μεταναισθητική μονάδα αυξημένης φροντίδας

2. Ειδική μονάδα αντιμετώπισης πόνου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα