Κλινική Αιματολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Ειδική Μονάδα: Μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών

Ειδική Μονάδα: Μεσογειακής αναιμίας (ΕΚ : ΠΔ189/99)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 185/99, ΦΕΚ 173/27-8-99

Εργαστήριο/Κλινική

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Ίδρυση: ΠΔ459/87, ΦΕΚ215/8-12-87,Υπουργική Απόφαση

Εγκατάστασης: Υ4α/29261/03, ΦΕΚ750/11-6-2003)

Εισαγωγική Σελίδα

Η Κλινική Αιματολογίας έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση – πρόληψη αιματολογικών παθήσεων και τη νοσηλεία – θεραπεία ασθενών μα αιματολογικά προβλήματα.

Ειδικές μονάδες: α) Μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών, με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την πληρέστερη θεραπευτική αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών β) Μεσογειακής αναιμίας, με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παιδιών και των ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Αιματολογία

Μέλη ΔΕΠ

Γεώργιος Μπουρίκας – Καθηγητής Αιματολογίας

Κωνσταντίνος Τσαταλάς- Καθηγητής Αιματολογίας

Δημήτριος Μαργαρίτης – Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας

Ιωάννης Κοτσιανίδης – Λέκτορας Αιματολογίας

Μέλη ΕΤΕΠ

Ρηγοπούλου Μαρία – γραμματειακή υποστήριξη

Μπαζντιάρα Ιωάννα-Βασιλική – εργαστηριακή υποστήριξη

Άλλο Προσωπικό

Συνεργάτες

Χριστοφορίδου Άννα – Επιμελήτρια Β’

Σπανουδάκης Εμμανουήλ – Επιμελητής Β’

Αναστασιάδης Αθανάσιος – Ειδικευόμενος Αιματολογίας

Γκουτζουβελίδης Άγγελος – Ειδικευόμενος Αιματολογίας

Τσιτσκάρη Θεοδώρα – Ειδικευόμενη Αιματολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αιματολογική Κλινική, Γ.Π.Ν.Αλεξ/πολης,

Περιοχή Δραγάνα,

68100 Αλεξ/πολη

Εκπαίδευση

Αιματολογία – Ε’ έτος

Έρευνα

Υπηρεσίες

Ειδική μονάδα: Μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών

Ειδική μονάδα: Μεσογειακής Αναιμίας (ΕΚ: ΠΔ189/99)

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Προγράμματα & Μελέτες

Μελέτη παρατήρησης του Velcade. Πρωτόκολλο 26866138ΜΜΥ4008

«Ο ρόλος των φυσικά απαντώμενων CD4 +CD25 +T ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων στην πρόκληση αυτοάνοσων εκδηλώσεων και στην παθογένεια της ιδιοπαθούς μυελοίνωσης.»

«Μελέτη μοριακών και κυτταρογενετικών δεικτών σε ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και διερεύνηση της αξίας του στη διάγνωση και παρακολούθηση αυτών των νοσημάτων.»

Δραστηριότητα της Αιματολογικής Κλινικής

Link σε αναλυτική σελίδα

Άλλα στοιχεία

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Π.Δ.185/1999, ΦΕΚ173/27-8-99 τροποποιήθηκε με την αρ.2202/Β1/15-3-2005 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ328/15-3-2005