Κλινική Αγγειοχειρουργικής


Δ/ντης Λαζαρίδης Μιλτιάδης

E-Mail: mlazarid@med.duth.gr

Τηλέφωνο: +30 25510 30429

Fax: +30 25510 76124

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 91/2000 (ΦΕΚ 177/2-8-2000)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 191/2000, ΦΕΚ 1771/2-8-2000

Ιστοσελίδα Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής www.vascularalex.gr/