Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας και Ιατρικής Ψυχολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ. 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: – Όχι

Μετάβαση στο περιεχόμενο