Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:- Π.Δ. 289/2002 (ΦΕΚ 258/23-10-2002)Members of Hygiene Lab

Ανακοίνωση – Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως Εργαλεία του ΕΥ ΖΗΝ (24 – 29 Αυγούστου 2015)