Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:  ΦΕΚ 768/6-3-2019 τ.Β΄, τροποποίηση με το ΦΕΚ 5399/11-9-2023 τ.Β΄

Γνωστικό Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει κατανεμηθεί στον Μορφολογικό – Κλινικοεργαστηριακό Τομέα και έχει ως αντικείμενο την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κυρίως των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος και τις κλινικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της Πυρηνικής Ιατρικής πού είναι:

α) H διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του Αναπνευστικού, του Πεπτικού, του Ουροποιητικού,του Μυοσκελετικού, του Νευρικού, του Ενδοκρινικούτου Καρδιαγγειακού και Λεμφικού συστήματος του ανθρώπου

β) Η άσκηση των φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις που αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα της διδασκαλίας των μαθημάτων,

γ) Η λειτουργία των τμημάτων

1) της απεικόνισης in vivo (σπινθηρογραφήματα, ποζιτρονική απεικόνιση),

2) των in vitro ραδιοανοσομετρήσεων βιολογικών υλικών και

3) του θεραπευτικού τμήματος νοσηλείας ασθενών (στους ειδικά θωρακισμένους θαλάμους νοσηλείας).

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

  1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και άλλων τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής.
  2. Την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών του τμήματος Ιατρικής στο μάθημα της Πυρηνικής Ιατρικής καθώς και των φοιτητών της Μοριακής Βιολογίας.
  3. Την εξειδίκευση ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων, παρασκευαστών και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.
  4. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα οποία ασχολείται το εργαστήριο (διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις, in vitro προσδιορισμούς, θεραπείες ασθενών).
  5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  6. Την συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, Δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα στον πληθυσμό.
  7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  8. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53) (διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις, in vitro προσδιορισμούς, θεραπείες).
  9. Την δημιουργία βιβλιοθήκης πάνω σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου.

Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους είναι ταυτόσημο με τα επιστημονικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία του (ιατρούς ΕΣΥ, ακτινοφυσικούς, Μοριακούς βιολόγους), τεχνολόγους, παρασκευαστές και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εγκατάσταση -Λειτουργία

Το εργαστήριο κατηγορίας Α3, έχει εγκατασταθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους σύμφωνα με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας όπου υπάρχει και ο ειδικός εξοπλισμός για την λειτουργία του.

Οι χώροι στο κτίριο Β1 επίπεδο 0 περιλαμβάνουν: θερμό εργαστήριο για την παρασκευή ραδιοφαρμάκων, χώρο αποθήκευσης ραδιενεργών καταλοίπων, χώρους χορήγησης ραδιοφαρμάκων σε ασθενείς, θερμό σαλόνι παραμονής ασθενών, θαλάμους για την απεικόνιση με γ- κάμερα, χώρο της PET/CT κάμερας , θαλάμους νοσηλείας ασθενών και ανάνηψης για ποζιτρονική απεικόνιση, εργαστήριο για in vitro εξετάσεις, αίθουσα αιμοληψιών, χώρος για την δοκιμασία κόπωσης ασθενών, αποθήκες υλικών και φαρμάκων, γραμματεία, γραφεία ιατρών και λοιπού προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού και χώρους αναμονής συνοδών και επισκεπτών.

Στο κτίριο Γ1 επίπεδο-2, υπάρχουν οι δύο ειδικοί θωρακισμένοι θάλαμοι νοσηλείας ασθενών με τους συνοδευτικούς χώρους φύλαξης ραδιενεργών αποβλήτων, οι ειδικές δεξαμενές και η στάση αδελφής.

Εκπαίδευση-Έρευνα

Μαθήματα Πυρηνικής Ιατρικής στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής.

Εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής

Εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα κλινικών στο γνωστικό αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής.

Συμμετοχή σε ΜΠΣ του Τμήματος Ιατρικής

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλινικών του Τμήματος Ιατρικής

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, πολλές από τις οποίες είναι αμιγώς κατεύθυνσης στην Πυρηνική Ιατρική, ενώ άλλες αποτελούν συμβολή σε διατριβές πραγματοποιούμενες σε διάφορες Κλινικές της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 Μέλη ΔΕΠ

Διευθυντής: Ζησιμόπουλος Αθανάσιος,  Καθηγητής

Πιπίτσα Βαλσαμάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: +30 2551353587

E-Mail: azisimop(at)med.duth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο