Εργαστήριο Οικογενειακού Προγραμματισμού

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/19199/1773/453 (ΦΕΚ 5690/Β΄/18-12-2018) Απόφαση του Πρύτανη

Μετάβαση στο περιεχόμενο