Εργαστήριο Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος

Ιδρύθηκε με  την αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/10254/1228/113/18-3-2016 Απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ 1008/Β/12-4-2016)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: 2122/3-6-2020

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/10254/1228/113/18-3-2016 Απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ 1008/Β/12-4-2016) 1008/12-4-2016

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Μιμίδης

Μετάβαση στο περιεχόμενο