Εργαστήριο Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργική


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-99)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ναι ΠΔ 71/99, ΦΕΚ 87/28-4-99