Εργαστήριο Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/1999 (ΦΕΚ 87/28-4-1999)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 71/1999, ΦΕΚ 87/28-4-1999

Μετονομασία σε Εργαστήριο Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής και Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/53792/6667/1305 (ΦΕΚ 2699Β΄/2-7-2020)

Μετάβαση στο περιεχόμενο