Εργαστήριο Κοινωνικής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας

Διευθύντρια: Ευαγγελία Νένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Ευαγγελία Νένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής- Κοινωνικής Ιατρικής- Ιατρικής της Εργασίας

Η Ευαγγελία Γ. Νένα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής- Κοινωνικής Ιατρικής και Ιατρικής της Εργασίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του ίδιου Ιδρύματος. Έχει δύο ιατρικές ειδικότητες: α) Ιατρική της Εργασίας και του Περιβάλλοντος και β) Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική. Αυτή τη στιγμή απαριθμεί 116 δημοσιεύσεις στη βάση PubMed, >200 εργασίες που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικά συνέδρια και είναι επίσης συγγραφέας 10 κεφαλαίων ιατρικών βιβλίων. Είναι Associate Editor του περιοδικού Archives of Environmental and Occupational Health (Taylor & Francis Eds), καθώς και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 3 άλλων επιστημονικών περιοδικών. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά επιστημονικά δίκτυα (OMEGA-NET, BURDEN-EU) και σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και σε συμβουλευτικές επιτροπές/συμβούλια του Υπουργείου Υγείας. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στα εξής: Κοινωνική Ιατρική και Επιδημιολογία, Επαγγελματική Επιδημιολογία, Ιατρική της Εργασίας, Δημόσια Υγεία. Εmail επικοινωνίας: enena@med.duth.gr.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/lila-evangelia-nena-7aaba543

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2551030638

Σελίδα Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής

www.linkedin.com/in/laboratory-of-socal-medicine-duth-69b407292

Laboratory of Social Medicine

Director: Associate Professor Evangelia Nena

Established by the Presidential Decree 459/87 (Government Gazette 215/8-12-1987)

Ministerial Establishment Decision: Y4a /29261/03 (Government Gazette 750/11-6-2003)

FACULTY MEMBERS

Evangelia Nena, Associate Professor of Public Health – Social Medicine – Medical Work

Dr. Evangelia Nena is an Associate Professor of Public Hygiene / Social and Occupational Medicine and Director of the Laboratory of Social Medicine at the Medical School of the Democritus University of Thrace, where she teaches at undergraduate and graduate levels. She is also affiliated with the Laboratory of Hygiene and Environmental Protection of the same Institution. Dr Nena is board certified by the Hellenic Medical Association in Occupational Medicine and in Public Health – Social Medicine She currently enumerates 116 PubMed- indexed publications, >200 studies presented in scientific conferences and is also the author of 10 medical book chapters. She is Associate Editor of the Archives of Environmental and Occupational Health (Taylor & Francis Eds) journal, and also a member of the Editorial Board of 3 other scientific journals. She participates in European scientific networks (OMEGA-NET, BURDEN-EU) and in nationally (Greek)- or EU- funded research projects, as well as in consulting committees/boards of the Hellenic Ministry of Health. Her research interest focuses on: Social Medicine and Epidemiology, Occupational Epidemiology, Occupational Medicine, Public Health. Contact: enena@med.duth.gr

LinkedIn: www.linkedin.com/in/lila-evangelia-nena-7aaba543

Telephone number: +302551030638

LinkedIn: www.linkedin.com/in/laboratory-of-socal-medicine-duth-69b407292

Μετάβαση στο περιεχόμενο