Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας


Εργαστήριο/Κλινική Το Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής του (ΔΠΘ), ιδρύθηκε και λειτουργεί στα κτίρια των προκλινικών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ), σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 459/87 και 259/2000 αντίστοιχα.

Από το 2017 στο Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας ιδρύθηκε και λειτουργεί Μονάδα Μοριακής Ιστολογίας και Περιγεννητικού ελέγχου (ΦΕΚ 3298/20.09.2017 Β’ Τεύχος)

Εισαγωγική Σελίδα Το Εργαστήριο λειτουργεί στα πλαίσια του Μορφολογικού – Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής και έχει ως σκοπό την μελέτη εμβρυϊκών ιστών και υμένων σε έμβρυα με ή χωρίς συγγενείς διαμαρτίες. Μοριακή διερεύνηση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Τα Εργαστήριο στεγάζεται στο κτήριο 3 των Προκλινικών ετών, ισόγειο, στην Δραγάνα – Αλεξανδρούπολη.

Lab of Histology – Embryology, Medical School, Democritus University of Thrace, 3rd building of Preclinical section, ground floor The aim of this Laboratory is the research on congenital malformations, virus infections and congenital malformations, diseases of pregnant women affecting the fetus. Molecular evaluation of various pathological condition or neoplasia.

Γνωστικά

Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Ειδικευμένος Ιατρός στην Παθολογική Ανατομική. Specialist in Pathology
Μέλη ΔΕΠ Μέλη ΔΕΠ: Λαμπροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Maria Lambropoulou, Professor in Histology-Embryology, Director

Μέλη ΕΤΕΠ
Άλλο Προσωπικό
Συνεργάτες Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί συνεργάτες στα πλαίσια εκπόνησης Διπλωματικών εργασιών ή Διδακτορικών Διατριβών
Στοιχεία

Επικοινωνίας

2551030558 (Τηλ. και Fax: 25510-30558)
 mlambro@med.duth.gr
Εκπαίδευση Διδασκαλία των μαθημάτων: 1) Ιστολογία-Εμβρυολογία Ι και ΙΙ, στο 1ο Έτος Σπουδών (Τμήμα Ιατρικής), 2) Αρχές Μορφολειτουργικής Ανάπτυξης στο Γ Εξάμηνο του 2ου Έτους Σπουδών (Τμήμα Ιατρικής), 3) Ιστολογία (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, ΔΠΘ)

Histology – Embryology I – II and Principles of Human Development (Medical School of Democritus University of Thrace), Histology (Faculty of Molecular Biology of Democritus University of Thrace)

Έρευνα Συγγενείς διαμαρτίες, λοιμώδεις και λοιποί παράγοντες που προκαλούν αυτόματες αποβολές των εμβρύων. Μοριακή προσέγγιση παθολογικών καταστάσεων και νεοπλασιών

Research on congenital malformations, virus infections and congenital malformations, diseases of pregnant women affecting the fetus. Molecular evaluation of various pathological condition or neoplasia.

Υπηρεσίες Ιστολογικές διαγνώσεις σε υλικό αποβολών, πλακούντων , ομφαλίων λώρων και εμβρυϊκών υμένων. Νεκροτομή εμβρύων με ή χωρίς συγγενείς διαμαρτίες. Μοριακή διαγνωστική προσέγγιση συγγενών ανωμαλιών , καθώς και χαρτογράφηση μοριακού προφίλ διαφόρων άλλων παθολογικών καταστάσεων και νεοπλασιών.

Histologic diagnoses of fetal membranes and placentas. Histologic diagnoses of embryonal tissues with or without congenital malformations using immunohistochemistry and PCR. Molecular evaluation of various pathological condition or neoplasia.

Χρηματοδοτούμενα

Προγράμματα & Μελέτες

«Ενδοτυπικός καθορισμός ασθενών με χρόνια ρινοκολπίτιδα στον Ελλαδικό πληθυσμό»