Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: – ΠΔ 393/2001, ΦΕΚ 272/30-11-2001

Εργαστήριο/Κλινική

Το Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής του (ΔΠΘ), ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ), σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 459/87 και 259/2000 αντίστοιχα.

Εισαγωγική Σελίδα

Το Εργαστήριο λειτουργεί στα πλαίσια του Μορφολογικού – Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής και έχει ως σκοπό την μελέτη εμβρυϊκών ιστών και υμένων σε έμβρυα με ή χωρίς συγγενείς διαμαρτίες. Τα Εργαστήριο στεγάζεται στο κτήριο 3 των Προκλινικών ετών, ισόγειο, στην Δραγάνα – Αλεξανδρούπολη. Lab of Histology – Embryology, Medical School, Democritus University of Thrace, 3rd building of Preclinical section, ground floor The aim of this Laboratory is the research on congenital malformations, virus infections and congenital malformations, diseases of pregnant women affecting the foetus.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Ειδικευμένοι Ιατροί στην Παθολογική Ανατομική. Specialists in Pathology

Μέλη ΔΕΠ

1) Παπαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου,

2) Λαμπροπούλου Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Ιστολογίας – Εμβρυολογίας

1) Nikolas Papadopoulos, Professor in Histology-Embryology, Director of Laboratory

2) Maria Lambropoulou, Assistant Professor in Histology-Embryology

Μέλη ΕΤΕΠ

Άλλο Προσωπικό

Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί συνεργάτες στα πλαίσια εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών ή Διπλωματικών εργασιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. και Fax: 25510-30526 – npapad@med.duth.gr

Τηλ. και Fax: 25510-30528 – mlambro@med.duth.gr

Εκπαίδευση

Διδασκαλία των μαθημάτων: 1) Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ι και ΙΙ, στο 1ο Έτος Σπουδών (Τμήμα Ιατρικής), 2) Αρχές Μορφολειτουργικής Ανάπτυξης στο Β’ Εξάμηνο του 2ου Έτους Σπουδών (Τμήμα Ιατρικής), 3) Ιστολογίας (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, ΔΠΘ) Histology – Embryology I – II and Principles of Human Development (Medical School of Democritus University of Thrace), Histology (Faculty of Molecular Biology of DemocritusUniversity of Thrace)

Έρευνα

Συγγενείς διαμαρτίες, λοιμώδεις και λοιποί παράγοντες που προκαλούν αυτόματες αποβολές των εμβρύων. Research on congenital malformations, virus infections and congenital malformations, diseases of pregnant women affecting the foetus.

Υπηρεσίες

Ιστολογικές διαγνώσεις σε υλικό αποβολών, πλακούντων , ομφαλίων λώρων και εμβρυϊκών υμένων. Νεκροτομή εμβρύων με ή χωρίς συγγενείς διαμαρτίες. Μοριακή διαγνωστική προσέγγιση συγγενών ανωμαλιών. Histologic diagnoses of fetal membranes and placentas. Histologic diagnoses of embryonal tissues with or without congenital malformations using immunohistochemistry and PCR.

Προγράμματα & Μελέτες

Link σε αναλυτική σελίδα

Άλλα στοιχεία