Εργαστήριο Ιατροδικαστικής–Τοξικολογίας του Ανθρώπου και Ασφαλιστικής Ιατρικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης : Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003) (Μετονομάστηκε από εργαστήριο Ιατροδικαστικής σε εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας με την Β1/298/92 Υ.Α., ΦΕΚ 350/28-5-92 και μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Ιατροδικαστικής – Τοξικολογίας του Ανθρώπου και Ασφαλιστικής Ιατρικής με την αριθ. 66086/Β1/5-7-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1133/27-7-2004)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: – αριθ.66086/Β1/5-7-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1133/27-7-2004)

Διευθυντής: Παύλος Παυλίδης,  Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο