Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :- ΥΑ 52193/81, ΦΕΚ 852/1-6-2007

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/84296/12-9-2012, ΦΕΚ 2599/Β/25-09-2012

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/της Ελένη Καλδούδη, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής – Ιατρικής Πληροφορικής

Τηλέφωνο: 2551030329

Εmail: kaldoudi[at]med.duth.gr