Εργαστήριο Ενδοσκοπήσεων

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)
Υπουργική Απόφαση εγκατάστασης :Α3α/12998 ( ΦΕΚ 109/19-2-92)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 247/2001 (ΦΕΚ 182/7-8-2001)
Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού με την αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/9442/808/128/14-10-2016 Απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ 3781/Β΄/23-11-2016)

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ως Πανεπιστημιακό Εργαστήριο, στα πλαίσια του Χειρουργικού Τομέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο