Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής

Ιδρύθηκε με την ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/19822/2223/46/26-11-2019 (ΦΕΚ 4722/Β΄/19-12-2019) Απόφαση του Πρύτανη

Μετάβαση στο περιεχόμενο