Εργαστήριο Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 35/2002

Υπουργική Απόφαση εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 35/2002, ΦΕΚ 37/1-3-2002

Μετάβαση στο περιεχόμενο