Εργαστήριο Διαχείρισης Εικόνων και Τηλεϊατρικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 305/2000 (ΦΕΚ 250/14-11-2000)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 305/2000, ΦΕΚ 250/14-11-2000

Μετάβαση στο περιεχόμενο