Εργαστήριο Γυναικολογικής Κυτταρολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 252/2001 (ΦΕΚ 184/10-8-2001)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 252/2001, ΦΕΚ 184/10-8-2001

Μετάβαση στο περιεχόμενο