Εργαστήριο Βιοχημείας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12- 87) Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης : Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 48/2001, ΦΕΚ 38/5-3-2001

Εισαγωγική Σελίδα

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ ασχολείται με την έρευνα στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Βιοχημείας, τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας όσο και σε εφαρμοσμένη, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με άλλα εργαστήρια και κλινικές του Τμήματος.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Βιοχημεία

Μέλη ΔΕΠ

Αλέξανδρος Κορτσάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας, Διευθυντής

Ιωάννης Τέντες, Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, Λέκτορας Βιοχημείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 68100 Αλεξανδρούπολη.

Εκπαίδευση

Βιοχημεία Ι, Βιοχημεία ΙΙ, Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία, Βιοχημεία του Καρκίνου.

Έρευνα

Βιοχημικοί και μοριακοί μηχανισμοί του καρκίνου, κυτταροκίνες., βιομοριακή δυναμική και modelling, simulation of biochemical pathways in silico.