Εργαστήριο Βιολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: – Δεν υπάρχει

Εργαστήριο/Κλινική: Εργαστήριο Βιολογίας

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ: Ιατρική Βιολογία, Βιολογία

Μέλη ΔΕΠ: Σταυρούλα Βελετζά Καθηγήτρια

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.: Γκατζίδου Ελισάβετ, Βιολόγος, MSc, PhD

Στοιχεία Επικοινωνίας: Νέα κτίρια Προκλινικών, Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη

Εκπαίδευση: Τμήμα Ιατρικής: Ιατρική Βιολογία, Μοριακή Γενετική Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: Βιολογία

Έρευνα: Μοριακή Γενετική Πολυπαραγοντικών νοσημάτων, μιτοχονδριακά νοσήματα