Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ237/2000 (FEK 200/18-9-2000)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 237/2000, ΦΕΚ 200/18-9-2000

Μετάβαση στο περιεχόμενο