Εργαστήριο Ανατομίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Υ.Α. 52193/Β1/21-5-2007 (ΦΕΚ 852/1-6-2007 τ.Β΄)

Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ΥΑ Β1/3/18-3-1991 (ΦΕΚ 201/3-4-1991 τ.Β΄)

Μέλη ΔΕΠ:

Διευθύντρια: Αλίκη Φίσκα, Καθηγήτρια
Βασίλειος Θωμαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη ΕΤΕΠ

Μαρία Ιακωβάκη
Αθανάσιος Παρασκευάς

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραμματεία: Ιακωβάκη Μαρία
Τηλέφωνο: 25510 30539

Μετάβαση στο περιεχόμενο