Εργαστήριο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 141/99 ΦΕΚ 145/12-7-1999

Μετάβαση στο περιεχόμενο