Εργαστήριο Αιματολογίας – Ανοσοαιματολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-1999)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 71/99, ΦΕΚ 87/28-4-1999

Εργαστήριο/Κλινική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο