Eργαστήριο Γενετικής

Εισαγωγική Σελίδα

Τα Εργαστήρια Ιατρικής Βιολογίας και Γενετικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 1989-1990 όταν έγινε η εκλογή του Λέκτορα τότε κ. Θ. Λιαλιάρη, ο διορισμός του οποίου δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 1990. Τα πρώτα μαθήματα και εργαστήρια της Ιατρικής Βιολογίας (α’ εξαμήνου) και της Γενετικής (β’ εξαμήνου σπουδών) παραδόθηκαν στο χώρο διδασκαλίας του κτιρίου στο οποίο στεγάσθηκε το Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών.

Το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992 το Εργαστήριο μεταφέρθηκε στον 4ο όροφο του κτιρίου των προκλινικών ετών μέσα στην πόλη, στο παλαιό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σε επαρκείς εργαστηριακά χώρους ασκήσεων και έρευνας και το 2002 στο 2ο όροφο του σημερινού κτιρίου της Γραμματείας της Ιατρικής. Μετά, για δύο έτη το Εργαστήριο Γενετικής φιλοξενήθηκε στους χώρους της Φαρμακολογίας στον 1ο όροφο των νέων κτιρίων των προκλινικών ετών της Ιατρικής, μέχρι που εγκαταστάθηκε τελικά στον 3ο όροφο των νέων κτιρίων, δίπλα στο κτίριο της ΜΒ&Γ. Από το 1989 μέχρι και το 2002 τα Εργαστήρια Ιατρικής Βιολογίας και Γενετικής ήταν ενωμένα και λειτουργούσαν τόσο διδακτικά όσο και ερευνητικά με το ίδιο προσωπικό (τον κ. Θ. Λιαλιάρη ως μέλος ΔΕΠ και ένα μέλος ΕΤΕΠ) στον ίδιο χώρο ως ένα και μοναδικό Εργαστήριο.
Σήμερα το προσωπικό του Εργαστηρίου Γενετικής διαθέτει μόνον ένα μέλος ΔΕΠ και συνεργάζεται με επιτυχία με άλλα εργαστήρια και κλινικές της Ιατρικής του ΔΠΘ, του ΑΠΘ και όχι μόνον.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ
Ιατρική Βιολογία – Ιατρική Γενετική
Κυτταρογενετική

Μέλη ΔΕΠ
Θεόδωρος Σ. Λιαλιάρης, Καθηγητής,
Ιατρική Βιολογία – Ιατρική Γενετική
Διευθυντής του Εργαστηρίου Γενετικής

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. 2551030544 (εσ. 77544)
Fax: 25510-30522 (εσ. 77522)
e-mail: lialiari@med.duth.gr

Εκπαίδευση
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιατρικής
«ΓΕΝΕΤΙΚΗ» (Β’ εξάμηνο σπουδών) από το ακαδημαϊκό έτος 1989-1990 μέχρι σήμερα.
Μαθήματα Επιλογής στην Ιατρική
«ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ» (Ζ’ εξάμηνο σπουδών) από το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993 μέχρι σήμερα.

Συμμετοχή σε μεταπτυχιακά
ΔΠΜΣ «Βιοϊατρικές και μοριακές επιστήμες στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών»
Διευθυντής ο Καθηγητής κ.Θεόδωρος Λιαλιάρης

ΔΠΜΣ «Biomedical and molecular sciences – Diagnosis and treatment of human diseases”

Διευθυντής ο Καθηγητής Θεόδωρος Λιαλιάρης

Μαθήματα Κλινικής και Μοριακής Γενετικής στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 .

Έρευνα
Το Εργαστήριο Γενετικής με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Σ. Λιαλιάρη έχει τα ακόλουθα ερευνητικά ενδιαφέροντα:

α) Καθιέρωση της μεθόδου των Χρωματιδιακών Ανταλλαγών (Sister Chromatid Exchanges, SCEs) ως προγνωστικό τεστ ελέγχου χρωματοσωματικής ευθραυστότητας σε ασθενείς με ή χωρίς καρκίνο και β) Έλεγχος μεταλλαξιογόνων ή καρκινογόνων ουσιών του περιβάλλοντος.
Στο Εργαστήριο λειτουργεί μία κυτταρογενετική μονάδα για τον έλεγχο των καρυοτύπων. Αποτέλεσμα των προσπαθειών μας ήταν οι πολλές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις που έγιναν σε διάφορα συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά ελληνικά και διεθνή, σε συνεργασία με άλλα Εργαστήρια και Κλινικές του Δ.Π.Θ., όσον και του Α.Π.Θ. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Εργαστήριο εκπονήθηκαν, υποστηρίχθηκαν και περατώθηκαν με άριστα δέκα πέντε διδακτορικές διατριβές, άνω των 60 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και άνω των 20 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
Κάθε έτος εξασκούνται για την πρακτική τους διπλωματική εργασία 2-3 φοιτητές των Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.
Βράβευση του Καθηγητή Θ. Λιαλιάρη από την Ακαδημία Αθηνών (30-12-1991)

Υπηρεσίες
Κλινική και Συμβουλευτική Γενετική
Έλεγχος και διάγνωση καρυοτύπων

Link σε αναλυτική σελίδα http://geneticlab.med.duth.gr

Άλλα στοιχεία

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 852/B’/1-6-2007)
Άρθρο 1.
Το Εργαστήριο Γενετικής που ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (Α’ 215) έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την προαγωγή της βασικής, θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα κλασικής, μοριακής και κλινικής γενετικής, σε σχέση με ασθένειες ή σύνδρομα, τη μελέτη κληρονομικότητας, τον έλεγχο μεταλλαξιγένεσης ή και καρκινογένεσης από την επίδραση διάφορων βιολογικών και μη παραγόντων, τη βιοχημική γενετική, την ανοσογενετική και την κυτταρογενετική, την επίδραση του περιβάλλοντος στα γονίδια, και τη μελέτη των ογκογονιδίων για θεραπευτικούς σκοπούς καθώς και στον εκσυγχρονισμό του νοσηλευτικού έργου με την παρεχομένη προς αυτό εργαστηριακή υποστήριξή του.

Άρθρο 2. Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό με τη δραστηριότητά του αυτή :
α. την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων τμημάτων του ΔΠΘ σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο προηγούμενο άρθρο.
β. τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
γ. τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
Δ. την παροχή υπηρεσιών με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53).
Η επίτευξη του σκοπού αυτού υλοποιείται κυρίως με :

Άρθρο 3. Προσωπικό
Το Εργαστήριο Γενετικής στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη ΕΤΕΠ, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο.

Άρθρο 4. Διοίκηση – Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Kαθηγητή ή τον Aναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ή ελλείψει αυτών, από μέλος ΔΕΠ του Λειτουργικού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή κατά προτίμηση ιατρού, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.1268/82, όπως ισχύει, εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 46/1989 (Α21) και έχει εμπειρία και ενασχόληση στον Τομέα της Γενετικής. Ο Διευθυντής εκλέγεται για χρονική περίοδο τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται από την ΓΣ του Τομέα.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/82, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2083/92 και επιπλέον:
καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή και του Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και φροντίζει για την τήρησή του, συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο των μελών του Εργαστηρίου, μεριμνά για την στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων του Εργαστηρίου, εισηγείται στη ΓΣ του Τμήματος τον ορισμό των υπεύθυνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και υπογράφει κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο.

Άρθρο 5. Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το εργαστήριο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τα στοιχεία του εργαστηρίου και του διευθυντή.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου , τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζόμενων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους του, καθώς και στην προστασία των οργάνων και των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του, και στα άτομα που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή του. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6. Έσοδα
Οι λειτουργικές και ερευνητικές δαπάνες του Εργαστηρίου καλύπτονται από τα έσοδα που προέρχονται από:
α. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 159/1984.
δ. τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ με την διαδικασία του άρθρου 4 παρ.1 ε του Ν. 2083/1992.
ε. τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και
στ. από κάθε άλλη πηγή.

Άρθρο 6. Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων ακινήτων και κινητών, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο