ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ –ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι


Το μάθημα της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ι περιλαμβάνει τη διδασκαλία και τις φροντιστηριακές ασκήσεις:

1. Της μακροσκοπικής και μικροσκοπικής δομής των φυσιολογικών ιστών του ανθρωπίνου οργανισμού.
2. Την τεχνική παρασκευή φυσιολογικών ιστολογικών τομών με συμβατικές χρώσεις. Αιματοξυλίνης-Εωσίνης, ιστοχημικές χρώσεις, τεχνική ανοσοϊστοχημείας, PCR, In Situ Hybridization, FISH και Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης.
3. Τηνπρώιμη εμβρυϊκή περίοδο, η οποία ξεκινά από το στάδιο της γονιμοποίησης και επεκτείνεται μέχρι το τέλος της όγδοης εβδομάδας (56 ημέρες), οπότε και εμφανίζονται όλες οι μείζονες δομές του εμβρύου.
Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται επίσης οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν στη φυσιολογική διάπλαση του εμβρύου και προκαλούν γενετικές δυσπλασίες (συγγενείς διαμαρτίες).