ΓΕΝΕΤΙΚΗ


Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:

Kεφ. 1: Κλασσική Γενετική (Ιστορία – Πειράματα και νόμοι του Mendel – Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις – Πολλά γονίδια επηρεάζουν ένα χαρακτήρα – Αλληλεπίδραση γονιδίων – Γονότυπος – Φαινότυπος – Πιθανότητες – Ασύνδετα και συνδεδεμένα γονίδια – Επίσταση – Διεισδυτικότητα – Εκφραστικότητα – Από τη δροσόφιλα στον άνθρωπο – Από την κλασσική στην Ιατρική Γενετική – Μη μεντελική κληρονομικότητα),
Κεφ. 2: Μεταλλάξεις (Αυτόματες μεταλλάξεις – Μεταλλαξιογόνα – Μεταλλάξεις και γονίδια – Τα γονίδια της αιμοσφαιρίνης ως πρότυπο μετάλλαξης – Μετάλλαξη και καρκινογένεση – Ογκογονίδια),
Κεφ. 3: Γονιδιακός χάρτης ανθρώπου (Μέθοδοι χρωματοσωματικής και γονιδιακής χαρτογράφησης – Ανάλυση σύνδεσης – Φυσική και γενετική χαρτογράφηση – Χάρτες ανθρώπινων γονιδίων),
Κεφ. 4: Πρότυπα μονογονιδιακής κληρονομικότητας και Φυλετική διαφοροποίηση (Αυτοσωματική επικρατής και υπολειπόμενη κληρονομικότητα – Μερικά εξελικτικά στάδια – Συστήματα φυλοκαθορισμού – Φυλετική διαφοροποίηση – Δ/χές φυλετικής διαφοροποίησης – Γονίδια φυλετικών χρωματοσωμάτων – Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα – Φυλορυθμιζόμενοι χαρακτήρες),
Κεφ. 5: Χρωματοσώματα και κληρονομικότητα – Κυτταρογενετική (Μίτωση και μείωση – Ταυτοποίηση, χαρτογράφηση και ιατρικές εφαρμογές από την ανάλυση των χρωματοσωμάτων – Κυτταρογενετική και νόμοι του Mendel – Αριθμητικές, δομικές και χρωματοσωματικές ατυπίες – Μερικά κλινικά γενετικά σύνδρομα – Νεοπλασίες και χρωματοσωματικές ατυπίες – Γενετική του καρκίνου – Μοριακή κυτταρογενετική),
Κεφ. 6: Γονίδια και άτομο – Γονίδια και πληθυσμοί (Η βιολογική προσωπικότητα – Γενετικό υπόστρωμα – Ετεροζυγωτία – Δερματογλυφική εικόνα – Φαρμακογενετική – Οικογενετική – Ευγονική – Iσορροπία και μεταβλητότητα πληθυσμών – Ανθρώπινες φυλές – Συχνότητα γονιδίων – Γενετικός πολυμορφισμός – Ομάδες αίματος – Ιστοσυμβατότητα και αντιγόνα της – Πολυμορφισμός και παθήσεις),
Κεφ. 7: Περιβάλλον και συμπεριφορά – Δυσγενεσίες (Χαρακτήρες επηρεαζόμενοι από το περιβάλλον -Περιβάλλον και συμπεριφορά – Ευφυΐα και πνευματική καθυστέρηση – Ατυπίες στη συμπεριφορά – Συναισθηματικές ψυχώσεις – Συμπεριφορά και οργανικές βλάβες -Δυσγενεσίες – Η επικίνδυνη ζωή του εμβρύου – Παράγοντες δυσγενεσιών – Φαινοκοπίες – Καθυστέρηση ανάπτυξης – Πολυαιτιακές δυσπλασίες),
Κεφ. 8: Βιοχημική Γενετική (Γενετικός κώδικας – Λεπτή δομή γονιδίου – Σύμφυτες νόσοι μεταβολισμού – Από το φαινότυπο στη νόσο – Καταλυτικές πρωτεΐνες – Γενετικές παθήσεις και ορμόνες – Άλλες λειτουργικές πρωτεΐνες),
Κεφ. 9: Μοριακή Γενετική (Από τους μύκητες στα ένζυμα – Από τα μικρόβια στην οργάνωση των γονιδίων – Γενετική ιών και βακτηρίων – Πλασμίδια και γενετική μηχανική DNA ευκαρυωτών – Το DNA ως βιβλιοθήκη – Ανασυνδυασμένο DNA – Γενετική μηχανική – Γονιδιακή Ρύθμιση – Γονίδια και αντισώματα – Μονόκλωνα αντισώματα – Γενετική τεχνολογία και ηθική – Δομική και λειτουργική γενωμική – Πρωτεομική),
Κεφ. 10: Πολυπαραγοντικές διαταραχές (Συνεχής ποικιλομορφία – Πολυπαραγοντικοί οριακοί χαρακτήρες – Σύνθετες διαταραχές στους ενήλικες),
Κεφ. 11: Γενετική της Ανάπτυξης – Γενετική της Εξέλιξης (Eνδείξεις και θεωρίες – Οι Εξελικτικές θεωρίες – Μία επισκόπηση του παρελθόντος – Το “βιβλίο” της εξέλιξης – Η φυσική επιλογή: μια πολυδιάστατη έννοια – Από τα μόρια στον άνθρωπο – Οι πρώτοι οργανισμοί – Ειδογένεση – Η ανέλιξη του ανθρώπου – Αναδρομή και προοπτική),
Κεφ. 12: Πρόληψη και Θεραπεία (Προγεννητική διάγνωση – Γενετική καθοδήγηση – Γονιδιακή θεραπεία – Θεραπευτικές προσεγγίσεις)