ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

1) Εισαγωγή στη θεωρία των νευρωνικών δικτύων,
2) Νευροφυσιολογία,
3) Μεμονωμένα νευρωνικά δίκτυα,
4) Δίκτυα με εξωτερικές συνδέσεις,
5) Νευρωνικά δίκτυα με χημικούς δείκτες,
6) Εμφάνιση κυκλικών ρυθμών σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα,
7) Προκλητά δυναμικά σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα,
8) Νευρωνικό μοντέλο για τον α – ρυθμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Το περιεχόμενο περιλαμβάνει: τις βασικές γνώσεις:

1) των πρωτοκόλλων DICOM, HL7, ICD-10,
2) των κατανεμημένων βάσεων δεδομένων
3) εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων–ανάλυση δεδομένων,
4) των ενδονοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων,
5) του Ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς,
6) της ασφάλειας ιατρικών δεδομένων.

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Η ύλη περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις των τηλεματικών υπηρεσιών, περιγραφή των δυνατοτήτων των υπηρεσιών τηλεϊατρικής, τηλεεκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης και τηλεργασίας και του απαιτούμενου εξοπλισμού που χρειάζονται, καθώς και εφαρμογή της υπηρεσίας τους. Η ύλη αυτή ολοκληρώνεται σε 13 διδακτικές ώρες όπου περιλαμβάνονται και οι θεωρητικές και οι εργαστηριακές παραδόσεις.

Το περιεχόμενο είναι το εξής:

1) Εισαγωγή στις τηλεματικές υπηρεσίες.
2) Περιγραφή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική.
3) Τρόποι διασύνδεσης νοσοκομείων, κέντρων υγείας, γιατρών κλπ.
4) Εξοπλισμός (H/W, S/W, εκτυπωτές, modem, μικρόφωνα, ηχεία).
5) Ειδικός εξοπλισμός (κάμερες, σαρωτές, document camera, κλπ).
6) Διασύνδεση ιατρικών μηχανημάτων.
7) Διαχείρηση ιατρικών δεδομένων.
8) Εισαγωγή στην υπηρεσία της τηλεργασίας.
9) Εισαγωγή στην υπηρεσία της τηλεεκπαίδευσης.
10) Εισαγωγή στην υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης – πολυδιάσκεψης.
11) Εισαγωγή στην υπηρεσία της τηλεϊατρικής.
12) Διασύνδεση και εφαρμογή τηλεματικών υπηρεσιών σε πραγματικές συνθήκες.
13) Εφαρμογή τηλεϊατρικής υπηρεσίας.