ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι


Το μάθημα έχει σκοπό να διδάξει τις βασικές αρχές της Φαρμακολογίας, τους τρόπους ανακάλυψης και ανάπτυξης των νέων φαρμάκων και τις κλινικές μελέτες δοκιμασίας των φαρμάκων πριν την κυκλοφορία τους και κατά την φαρμακοεπαγρύπνηση.

Επιπλέον διδάσκονται ο τρόπος χορήγησης και η φαρμακοκινητική και η φαρμακοδυναμική των φαρμακευτικών ουσιών και οι αλληλεπιδράσεις των διαφόρων φαρμάκων.

Τέλος παρουσιάζονται τα φάρμακα που επιδρούν στο Κεντρικό και στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα.

Αναλυτικότερα τα κεφάλαια που διδάσκονται είναι:

Γενικές αρχές Φαρμακολογίας, Ανάπτυξη νέων Φαρμάκων, Αξιολόγηση νέων Φαρμάκων, Κλινικές δοκιμασίες, Χορήγηση Φαρμάκων, Μεταβολισμός Φαρμάκων, Απέκκριση Φαρμάκων, Απορρόφηση Φαρμάκων, Κατανομή Φαρμάκων, Φαρμακοδυναμική, Φαρμακοδυναμική πληθυσμών, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα-Γενικές αρχές, Χολινεργικοί Αγωνιστές/Ανταγωνιστές, Αδρενεργικοί Αγωνιστές/Ανταγωνιστές, Αντικαταθλιπτικά-Αγχολυτικά Φάρμακα, Κεντρικό Νευρικό Σύστημα-Γενικές αρχές, Αντισχιζοφρενικά Φάρμακα, Αντιπαρκισωνικά Φάρμακα, Αντιεπιληπτικά Φάρμακα, Οπιοειδή Φάρμακα – Εξάρτηση.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα στο αμφιθέατρο που είναι προαιρετικά, οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 20 ατόμων που σκοπό έχουν την πρακτική άσκηση. Η τελευταία είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει φροντιστηριακά μαθήματα με θέματα:

Διοργάνωση και αξιολόγηση κλινικών μελετών, Χορήγηση φαρμάκων, Binding φαρμακευτικών ουσιών, Ασκήσεις Φαρμακοκινητικής. Κατά την διάρκεια των φροντιστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές εκπονούν και παρουσιάζουν σχετικές εργασίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ


Σκοπός του μαθήματος: Διερεύνηση της συσχέτισης των κοινωνικών παραμέτρων και της κατάστασης υγείας, μεθοδολογία μέτρησης σε καταστάσεις υγείας και εφαρμογές πρόληψης. Εκπαιδευτικά αντικείμενα:
1. Άσκηση της Ιατρικής σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων (σε αντιδιαστολή με την άσκηση της Ιατρικής σε επίπεδο ατόμου),
2. Διερεύνηση κοινωνικών αιτιών της νοσηρότητας και της θνησιμότητας,
3. Μεθοδολογία έρευνας στην Κοινωνική Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία,
4. Προληπτικά μέτρα και αξιολόγησή τους,
5. Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας εντός της Κοινότητας και σε συνεργασία με τους φορείς της Κοινότητας,
6. Προσδιοριστές της υγείας (και της ασθένειας) που σχετίζονται με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες,
7. Ανισότητες στην υγεία,
8. Κοινωνιογενή νοσήματα,
9. Παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
10. Συστήματα υγείας,
11. Θέματα ειδικής επιδημιολογίας από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ιατρικής,
12. Επιδημιολογία εξωγενών αιτιών κάκωσης, 13. Κλινικές διαστάσεις της Κοινωνικής Ιατρικής.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ


Η Ανατομία ΙΙ αποτελεί τη λογική συνέχεια της Ανατομίας Ι. Για το λόγο αυτό η ύλη της Ανατομίας Ι θεωρείται γνωστή.

Στην ύλη του μαθήματος Ανατομία ΙΙ περιλαμβάνονται:

α) Αναπνευστικό σύστημα,
β) Κυκλοφορικό σύστημα: καρδιά και αγγεία, λεμφικό σύστημα,
γ) Γαστρεντερικό σύστημα,
δ) Ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα,
ε) Νευρικό σύστημα: ΚΝΣ, ΠΝΣ, ΑΝΣ,
στ) Αισθητήρια όργανα: ακοή, όραση, γεύση, όσφρηση, αφή.

Στην Ανατομία ΙΙ περιλαμβάνονται και τα υποχρεωτικά Εργαστήρια – Πτώμα που γίνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες του Εργαστηρίου Ανατομίας. Σε αυτά διδάσκονται θέματα όπως (ενδεικτικά): Μύες, τένοντες, σύνδεσμοι, αγγεία, νεύρα, ειδικές περιοχές (χώροι, τρίγωνα, βόθροι, θήκη κλπ). Τα εργαστήρια γίνονται σε πτωματικό υλικό.