ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ


Ακολουθεί συνολική περιγραφή και για τα τέσσερα εξάμηνα:

Οι ξένες γλώσσες που προσφέρονται είναι:

  • η Αγγλική – Medical English
  • η Γαλλική – Français Médical
  • η Γερμανική – Medizinische Fachsprache

και συμμετέχουν στον βαθμό του πτυχίου με τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο. Ειδικότερα:

  • Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται κατά την εγγραφή.
  • Η αναγνώριση εξαμήνων σε φοιτητές που προέρχονται από μετεγγραφή ή κατατακτήρια εξέταση γίνεται κατά την κρίση των διδασκόντων.
  • Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών οργανώνεται σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ, Δ) και διεξάγεται σε τετράωρα εβδομαδιαία μαθήματα.
  • Η αξιολόγηση γίνεται με εξετάσεις ή/και απαλλακτική εργασία

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως κύριο στόχο να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις βασικές έννοιες και τους ειδικούς όρους της Ιατρικής Επιστήμης, όπως απαντώνται στην Ιατρική Ορολογία της εκάστοτε γλώσσας, ώστε να βοηθηθούν στην μελέτη της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και να μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία στο εκάστοτε ιατρικό περιβάλλον.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου,
2. Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, μέσω της διδασκαλίας των γλωσσικών δομών, της λεξιλογικής και νοηματικής επεξεργασίας αυθεντικών κειμένων που άπτονται του αντικειμένου, ειδικά επιλεγμένων από επιστημονικά συγγράμματα και περιοδικά, καθώς και από ιατρικούς ιστοτόπους στο διαδίκτυο καθώς και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων κατά τις οποίες οι φοιτητές/τριες εργάζονται ατομικά ή ομαδικά με τη βιωματική μέθοδο σχεδίων εργασίας (μέθοδος Project), αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Aναλυτικότερα οι φοιτητές διδάσκονται:

1. Τη δομή και τις λειτουργίες της γλώσσας,
2. Τις δεξιότητες επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς,
3. Τη δομή του ιατρικού ιστορικού,
4. Το βασικό λεξιλόγιο που αφορά τη δομή, τη λειτουργία, καθώς και τις παθήσεις των κυριότερων συστημάτων του σώματος,
5. Τη σύνθεση γραπτού κειμένου (περιλήψεις, άρθρα, διάφορους τύπους επιστολών κ.λ.π)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ


Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Ιατρικής Στατιστικής περιλαμβάνει τα εξής:

α) Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας,
β) Ο ρόλος της στατιστικής σε κάθε βήμα της επιστημονικής έρευνας, βασικές μέθοδοι έρευνας, πληθυσμός, τυχαίο δείγμα, μέθοδοι δειγματοληψίας, μέγεθος δείγματος,
γ) Περιγραφική στατιστική,
δ) Μεταβλητή, είδη μεταβλητών, στατιστικοί πίνακες, γραφικές μέθοδοι, αριθμητικά περιγραφικά μέτρα κεντρικής τάσης (επικρατούσα τιμή, διάμεσος, μέση τιμή) και μεταβλητότητας (εύρος, διασπορά, τυπική απόκλιση), μέτρα ασυμμετρίας και κυρτότητας, συντελεστής μεταβλητότητας,
ε) Βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων,
στ) Πείραμα, δειγματοχώρος, γεγονός, ορισμός πιθανότητας, ιδιότητες συνάρτησης πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία, διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, μέση τιμή, διασπορά, χρήσιμες κατανομές: διωνυμική, Poisson, κανονική και εκθετική, κεντρικό οριακό θεώρημα, ειδικές συνεχείς κατανομές (t, χ2, F),
ζ) Στατιστική συμπερασματολογία,
η) Εκτιμητική-έλεγχος υποθέσεων: εκτίμηση παραμέτρων (σε σημείο και με διάστημα εμπιστοσύνης) και έλεγχος υποθέσεων για τη μέση τιμή, τη διασπορά και το ποσοστό σε ένα πλη­θυσμό και για τη διαφορά των μέσων τιμών, των ποσοστών και το λόγο των διασπορών σε δύο πληθυσμούς, παρατηρήσεις κατά ζεύγη,
θ) Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: έλεγχοι καλής προσαρμογής, δοκιμασία χ2, πίνακες συνάφειας,
η) Γραμμική παλινδρόμηση-συσχέτιση: απλό γραμμικό μοντέλο, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, έλεγχοι υποθέσεων, πρόβλεψη, συσχέτιση, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση,
ι) Ανάλυση διασποράς: το κριτήριο της ανάλυση διασποράς, πίνακας ανάλυσης διασποράς, ανάλυση διασποράς κατά ένα παράγοντα, πολλαπλές συγκρίσεις,
ια) Μη παραμετρικές δοκιμασίες: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μη παραμετρικών ελέγχων, έλεγχος Kolmogorov-Smirnov για ένα δείγμα, έλεγχος Wilcoxon signed rank, έλεγχος Wilcoxon-Mann-Whitney U, συντελεστής συσχέτισης του Spearman, μέτρα συμφωνίας μεταξύ δύο μεταβλητών (Κάπα του Cohen),
ιβ) Ανάλυση επιβίωσης: γενικά, λογοκριμένα δεδομένα, πίνακες επιβίωσης, συνάρτηση επιβίωσης, συνάρτηση κινδύνου, καμπύλες επιβίωσης, μέθοδος Kaplan-Meier, συγκρίσεις μεταξύ καμπυλών επιβίωσης, παλινδρόμηση κατά Cox. ι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος της Ιατρικής Στατιστικής περιλαμβάνουν ανάλυση ιατρικών δεδομένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατάλληλων στατιστικών πακέτων.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι


Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:

Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων, Ομόλογες σειρές, Αρωματικός χαρακτήρας, Στερεοχημεία – Ισομέρεια, Χημικοί δεσμοί και δυνάμεις μεταξύ ατόμων και μορίων, Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων, Φασματοσκοπικές μέθοδοι, Έννοιες Περιεκτικότητας και Μοριακότητας- Γραμμοϊσοδυνάμου, Διαλύματα, Οξέα-βάσεις, Διάσταση νερού, pH, Ρυθμιστικά διαλύματα, Θερμοδυναμική, Κινητική χημικών αντιδράσεων, Αμινοξέα και Πρωτεΐνες (Δομή και ιδιότητες, Πρωτοταγής, δευτεροταγής, τριτοταγής, τεταρτοταγής δομή, Πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από τη δομή μιας πρωτεΐνης, Δυνάμεις που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των δομών των πρωτεϊνών, Μετουσίωση πρωτεϊνών, Πειραματικός προσδιορισμός των δομών των πρωτεϊνών, Λειτουργία των πρωτεϊνών, Αιμοσφαιρίνη: Δομή και λειτουργία, Επίδραση 2,3-ΒPG. Φαινόμενο Bohr. Ακτίνη – μυοσίνη. Καθαρισμός και ταυτοποίηση πρωτεϊνών, Διαλυτότητα πρωτεϊνών, Χρωματογραφία-Ηλεκτροφόρηση, Ισοηλεκτρική εστίαση, Δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση), Αντισώματα – Ανοσολογικές μέθοδοι (Πολυκλωνικά – Μονοκλωνικά αντισώματα, ELISA, Western blot, Φασματογραφία μάζας), Προσδιορισμός αμινοξικής σύστασης και αλληλουχίας αμινοξέων, Ειδική διάσπαση πολυπεπτιδίων και Διαχωρισμός πολυπεπτιδικών αλυσίδων, Σύνθεση πεπτιδίων, Καθαρισμός πρωτεϊνών, Ένζυμα (Χαρακτηριστικά ενζύμων, Ονοματολογία ενζύμων, Ενεργό κέντρο των ενζύμων, Κινητική Michaelis-Menten – KM, Vmax, Kcat/KM, Εξίσωση Lineweaver-Burk, Αντιδράσεις με πολλά υποστρώματα, Αλλοστερικά ένζυμα, Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ενζυμική δραστικότητα, Ενζυμική αναστολή, Μηχανισμοί ενζυμικής κατάλυσης, Ομοιοπολική κατάλυση, Γενική οξεοβασική κατάλυση, Κατάλυση με μεταλλικά ιόντα, Κατάλυση με προσέγγιση, Ρύθμιση ενζυμικής δραστικότητας, Διαμερισματοποίηση του κυττάρου, Πολυενζυμικά συστήματα, Πρωτεολυτική ενεργοποίηση, Ομοιοπολική μετατροπή, Ισοένζυμα), Βιταμίνες και συνένζυμα, Υδατάνθρακες (Μονοσακχαρίτες, Δισακχαρίτες, Πολυσακχαρίτες), Γλυκοζαμινογλυκάνες, Πρωτεογλυκάνες, Γλυκοπρωτεΐνες, Γλυκοσυλίωση πρωτεϊνών, Λιπίδια και βιολογικές μεμβράνες, Λιπαρά οξέα – Δομή και ιδιότητες, Τριακυλογλυκερόλες, Δομή μεμβρανικών λιπιδίων, Φωσφογλυκερίδια, σφιγγολιπίδια, γλυκολιπίδια, Στερόλες (Χοληστερόλη, Βιταμίνη D, Στεροειδείς ορμόνες), Εικοσανοειδή (Προσταγλανδίνες, Θρομβοξάνες, Λευκοτριένια), Κυτταρικές μεμβράνες, Μεμβρανικές πρωτεΐνες.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


Το μάθημα της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΙΙ περιλαμβάνει τη διδασκαλία και τις φροντιστηριακές ασκήσεις:

1. Του Ειδικού Τμήματος της μακροσκοπικής και μικροσκοπικής δομής των φυσιολογικών οργάνων του ανθρωπίνου οργανισμού.

2. Την όψιμη εμβρυϊκή περίοδο (από την ένατη εβδομάδα μέχρι τον τοκετό), κατά τη διάρκεια της οποίας επιτελείται η διαφοροποίηση και η ανάπτυξη των ιστών και των οργάνων, που σχηματίσθηκαν κατά την εμβρυϊκή περίοδο.

3. Μελέτη των συγγενών διαμαρτιών: εκδηλώσεις και επιπτώσεις αυτών.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ


Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:

Kεφ. 1: Κλασσική Γενετική (Ιστορία – Πειράματα και νόμοι του Mendel – Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις – Πολλά γονίδια επηρεάζουν ένα χαρακτήρα – Αλληλεπίδραση γονιδίων – Γονότυπος – Φαινότυπος – Πιθανότητες – Ασύνδετα και συνδεδεμένα γονίδια – Επίσταση – Διεισδυτικότητα – Εκφραστικότητα – Από τη δροσόφιλα στον άνθρωπο – Από την κλασσική στην Ιατρική Γενετική – Μη μεντελική κληρονομικότητα),
Κεφ. 2: Μεταλλάξεις (Αυτόματες μεταλλάξεις – Μεταλλαξιογόνα – Μεταλλάξεις και γονίδια – Τα γονίδια της αιμοσφαιρίνης ως πρότυπο μετάλλαξης – Μετάλλαξη και καρκινογένεση – Ογκογονίδια),
Κεφ. 3: Γονιδιακός χάρτης ανθρώπου (Μέθοδοι χρωματοσωματικής και γονιδιακής χαρτογράφησης – Ανάλυση σύνδεσης – Φυσική και γενετική χαρτογράφηση – Χάρτες ανθρώπινων γονιδίων),
Κεφ. 4: Πρότυπα μονογονιδιακής κληρονομικότητας και Φυλετική διαφοροποίηση (Αυτοσωματική επικρατής και υπολειπόμενη κληρονομικότητα – Μερικά εξελικτικά στάδια – Συστήματα φυλοκαθορισμού – Φυλετική διαφοροποίηση – Δ/χές φυλετικής διαφοροποίησης – Γονίδια φυλετικών χρωματοσωμάτων – Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα – Φυλορυθμιζόμενοι χαρακτήρες),
Κεφ. 5: Χρωματοσώματα και κληρονομικότητα – Κυτταρογενετική (Μίτωση και μείωση – Ταυτοποίηση, χαρτογράφηση και ιατρικές εφαρμογές από την ανάλυση των χρωματοσωμάτων – Κυτταρογενετική και νόμοι του Mendel – Αριθμητικές, δομικές και χρωματοσωματικές ατυπίες – Μερικά κλινικά γενετικά σύνδρομα – Νεοπλασίες και χρωματοσωματικές ατυπίες – Γενετική του καρκίνου – Μοριακή κυτταρογενετική),
Κεφ. 6: Γονίδια και άτομο – Γονίδια και πληθυσμοί (Η βιολογική προσωπικότητα – Γενετικό υπόστρωμα – Ετεροζυγωτία – Δερματογλυφική εικόνα – Φαρμακογενετική – Οικογενετική – Ευγονική – Iσορροπία και μεταβλητότητα πληθυσμών – Ανθρώπινες φυλές – Συχνότητα γονιδίων – Γενετικός πολυμορφισμός – Ομάδες αίματος – Ιστοσυμβατότητα και αντιγόνα της – Πολυμορφισμός και παθήσεις),
Κεφ. 7: Περιβάλλον και συμπεριφορά – Δυσγενεσίες (Χαρακτήρες επηρεαζόμενοι από το περιβάλλον -Περιβάλλον και συμπεριφορά – Ευφυΐα και πνευματική καθυστέρηση – Ατυπίες στη συμπεριφορά – Συναισθηματικές ψυχώσεις – Συμπεριφορά και οργανικές βλάβες -Δυσγενεσίες – Η επικίνδυνη ζωή του εμβρύου – Παράγοντες δυσγενεσιών – Φαινοκοπίες – Καθυστέρηση ανάπτυξης – Πολυαιτιακές δυσπλασίες),
Κεφ. 8: Βιοχημική Γενετική (Γενετικός κώδικας – Λεπτή δομή γονιδίου – Σύμφυτες νόσοι μεταβολισμού – Από το φαινότυπο στη νόσο – Καταλυτικές πρωτεΐνες – Γενετικές παθήσεις και ορμόνες – Άλλες λειτουργικές πρωτεΐνες),
Κεφ. 9: Μοριακή Γενετική (Από τους μύκητες στα ένζυμα – Από τα μικρόβια στην οργάνωση των γονιδίων – Γενετική ιών και βακτηρίων – Πλασμίδια και γενετική μηχανική DNA ευκαρυωτών – Το DNA ως βιβλιοθήκη – Ανασυνδυασμένο DNA – Γενετική μηχανική – Γονιδιακή Ρύθμιση – Γονίδια και αντισώματα – Μονόκλωνα αντισώματα – Γενετική τεχνολογία και ηθική – Δομική και λειτουργική γενωμική – Πρωτεομική),
Κεφ. 10: Πολυπαραγοντικές διαταραχές (Συνεχής ποικιλομορφία – Πολυπαραγοντικοί οριακοί χαρακτήρες – Σύνθετες διαταραχές στους ενήλικες),
Κεφ. 11: Γενετική της Ανάπτυξης – Γενετική της Εξέλιξης (Eνδείξεις και θεωρίες – Οι Εξελικτικές θεωρίες – Μία επισκόπηση του παρελθόντος – Το “βιβλίο” της εξέλιξης – Η φυσική επιλογή: μια πολυδιάστατη έννοια – Από τα μόρια στον άνθρωπο – Οι πρώτοι οργανισμοί – Ειδογένεση – Η ανέλιξη του ανθρώπου – Αναδρομή και προοπτική),
Κεφ. 12: Πρόληψη και Θεραπεία (Προγεννητική διάγνωση – Γενετική καθοδήγηση – Γονιδιακή θεραπεία – Θεραπευτικές προσεγγίσεις)