ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ


Ακολουθεί συνολική περιγραφή και για τα τέσσερα εξάμηνα:

Οι ξένες γλώσσες που προσφέρονται είναι:

  • η Αγγλική – Medical English
  • η Γαλλική – Français Médical
  • η Γερμανική – Medizinische Fachsprache

και συμμετέχουν στον βαθμό του πτυχίου με τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο. Ειδικότερα:

  • Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται κατά την εγγραφή.
  • Η αναγνώριση εξαμήνων σε φοιτητές που προέρχονται από μετεγγραφή ή κατατακτήρια εξέταση γίνεται κατά την κρίση των διδασκόντων.
  • Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών οργανώνεται σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ, Δ) και διεξάγεται σε τετράωρα εβδομαδιαία μαθήματα.
  • Η αξιολόγηση γίνεται με εξετάσεις ή/και απαλλακτική εργασία

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως κύριο στόχο να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις βασικές έννοιες και τους ειδικούς όρους της Ιατρικής Επιστήμης, όπως απαντώνται στην Ιατρική Ορολογία της εκάστοτε γλώσσας, ώστε να βοηθηθούν στην μελέτη της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και να μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία στο εκάστοτε ιατρικό περιβάλλον.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου,
2. Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, μέσω της διδασκαλίας των γλωσσικών δομών, της λεξιλογικής και νοηματικής επεξεργασίας αυθεντικών κειμένων που άπτονται του αντικειμένου, ειδικά επιλεγμένων από επιστημονικά συγγράμματα και περιοδικά, καθώς και από ιατρικούς ιστοτόπους στο διαδίκτυο καθώς και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων κατά τις οποίες οι φοιτητές/τριες εργάζονται ατομικά ή ομαδικά με τη βιωματική μέθοδο σχεδίων εργασίας (μέθοδος Project), αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Aναλυτικότερα οι φοιτητές διδάσκονται:

1. Τη δομή και τις λειτουργίες της γλώσσας,
2. Τις δεξιότητες επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς,
3. Τη δομή του ιατρικού ιστορικού,
4. Το βασικό λεξιλόγιο που αφορά τη δομή, τη λειτουργία, καθώς και τις παθήσεις των κυριότερων συστημάτων του σώματος,
5. Τη σύνθεση γραπτού κειμένου (περιλήψεις, άρθρα, διάφορους τύπους επιστολών κ.λ.π)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ


Η διδακτέα ύλη του μαθήματος είναι η παρακάτω:

1) Η πληροφορική στην Ιατρική,
2) Περιγραφή του υλικού και λογισμικού του Η/Υ,
3) Λειτουργικά συστήματα: MS Windows, Linux,
4) Βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού,
5) Επεξεργασία κειμένου, διαχείριση λογιστικών φύλλων, δημιουργία παρουσιάσεων, δημιουργία και διαχείριση ιατρικών βάσεων δεδομένων,
6) Τεχνητή νοημοσύνη στην Ιατρική, νευρωνικά δίκτυα, γενετικοί αλγόριθμοι,
7) Επεξεργασία ιατρικής εικόνας, μετασχηματισμοί ιστογράμματος, χωρικοί μετασχηματισμοί, φιλτράρισμα με την βοήθεια συναρτήσεων μεταφοράς.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι


Το μάθημα της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ι περιλαμβάνει τη διδασκαλία και τις φροντιστηριακές ασκήσεις:
1. Της μακροσκοπικής και μικροσκοπικής δομής των φυσιολογικών ιστών του ανθρωπίνου οργανισμού.
2. Την τεχνική παρασκευή φυσιολογικών ιστολογικών τομών με συμβατικές χρώσεις. Αιματοξυλίνης-Εωσίνης, ιστοχημικές χρώσεις, τεχνική ανοσοϊστοχημείας, PCR, In Situ Hybridization, FISH και Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης.
3. Τηνπρώιμη εμβρυϊκή περίοδο, η οποία ξεκινά από το στάδιο της γονιμοποίησης και επεκτείνεται μέχρι το τέλος της όγδοης εβδομάδας (56 ημέρες), οπότε και εμφανίζονται όλες οι μείζονες δομές του εμβρύου.
Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται επίσης οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν στη φυσιολογική διάπλαση του εμβρύου και προκαλούν γενετικές δυσπλασίες (συγγενείς διαμαρτίες).

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ


Το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των αρχών της Φυσικής και την έρευνα σε θέματα εφαρμογών της Φυσικής στην Ιατρική.

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος είναι:

1) Μέθοδοι της φυσικής
2) Βασικά μαθηματικά για την κατανόηση των αρχών της Φυσικής
3) Κινηματική,
4) Δυναμική,
5) Ενέργεια και έργο,
6) Ορμή,
7)Περιστροφική κίνηση,
8) Ισορροπία-Ταλαντώσεις,
9) Υδροστατική,
10) Ηλεκτρισμός,
11) Aτομική Φυσική-Πυρηνική Φυσική,
12) Χημικές επιδράσεις της ακτινοβολίας,
13) Σχέση δόσης και ανταπόκρισης σε μακρομόρια,
14) Αποτελέσματα της ακτινοβολίας σε κυτταρικό επίπεδο,
15) Επίδραση της ακτινοβολίας στα θηλαστικά,
16) Παθολογική φυσιολογία της βλάβης από ακτινοβολία
17) Προστασία από την ακτινοβολία,
18) Θεμελιώδης δομή της ύλης,
19) Θεωρία ηλεκτρονίου,
20) Μοντέλα Rutherford & Bohr,
21) Κβαντική θεωρία ατόμου,
22) Κβαντικοί αριθμοί,
23) Απαγορευτική αρχή Pauli,
24) Αρχή απροσδιοριστίας,
25) Φύση φωτός-δυϊσμός,
26) Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα,
27) Κβαντική θεωρία του φωτός (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο),
28) Αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με την ύλη,
29) Μεταπτώσεις, φασματικές γραμμές, απορρόφηση,
30) Αρχή απροσδιοριστίας ως αίτιο εύρους φασματικών γραμμών,
31) Κυματική,
32) Υπέρηχοι και αρχές απεικόνισης με υπερήχους,
33) Ακτίνες Χ: Παραγωγή, αλληλεπίδραση με την ύλη.
34) Απεικόνιση με ακτίνες Χ: κλασική ακτινογραφία, υπολογιστική τομογραφία,
35) Ραδιενέργεια: Ανίχνευση, Προστασία και Χρήση για Διαγνωστική Απεικόνιση,
36) Γάμμα κάμερα, σπινθηρογράφημα, SPECT, PET,
37) Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR)-Φασματοσκοπία NMR-Φυσικές αρχές απεικόνισης με NMR,
38) Laser και εφαρμογές στην ιατρική.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:

Ενότητα 1. Κύτταρο και οργανίδια κυττάρου: Μέγεθος και σχήμα – Αρχές μικροσκοπίας – Προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα – Ζωικά και φυτικά κύτταρα – Πρότυποι οργανισμοί – Πλασματική μεμβράνη – Πυρήνας – Ριβοσωμάτια – Ενδοπλασματικό δίκτυο – Σύστημα Golgi – Λυσοσωμάτια – Υπεροξειδιοσωμάτια – Μιτοχόνδρια.

Ενότητα 2. Δομή και λειτουργία Πρωτεϊνών: Σχήμα και δομή πρωτεϊνών – Επίπεδα οργάνωσης πρωτεϊνών – α-έλικα – β-πτυχωτό φύλλο – Βιολογική κατάλυση -Λειτουργία πρωτεϊνών: Σύνδεση με άλλα μόρια, Καταλυτική δράση των ενζύμων και ρύθμισή της – Ενεργοποιημένα μόρια – φορείς – Αλλοστερικά ένζυμα – Αποδόμηση πρωτεϊνών: Ουβικουϊτίνη, πρωτεόσωμα.

Ενότητα 3. Νουκλεϊνικά οξέα – Χρωματίνη –Γονιδιακή ρύθμιση: Α) Δομή ευκαρυωτικών χρωματοσωμάτων – Ευχρωματίνη – Ετεροχρωματίνη – Οργάνωση γονιδίων, Β) Το DNA ως φορέας κληρονομικότητος – Δομή και λειτουργία του DNA – Αντιγραφή του DNA – Επιδιόρθωση του DNA – Μεταγραφή – Ωρίμανση RNA – Γενετικός κώδικας – Μετάφραση – Ριβοένζυμα Γ) Γονιδιακή ρύθμιση – Μοριακοί διακόπτες – Διαφοροποίηση – Βιολογία της Ανάπτυξης – Επιγενετική: παρεμπόδιση RNA, μεθυλίωση DNA.

Ενότητα 4. Βιομεμβράνες και μεταφορά: Δομή των μεμβρανών – Μεμβρανικές πρωτεΐνες – Μεμβρανική μεταφορά: Διάχυση – Όσμωση – Υποβοηθούμενη διάχυση – Ενεργός μεταφορά – Αντλίες Na+ , K+, Ca+ – Ιοντικοί δίαυλοι και δυναμικό της μεμβράνης – Ιοντικοί δίαυλοι και νευρικά κύτταρα.

Ενότητα 5. Παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες: Μιτοχόνδρια και οξειδωτική φωσφορυλίωση – Αλυσίδες μεταφοράς ηλεκτρονίων – Χλωροπλάστες και φωτοσύνθεση.

Ενότητα 6. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά: Διαλογή πρωτεϊνών – Μεταφορά με κυστίδια – Οδοί έκκρισης – Οδοί ενδοκυττάρωσης.

Ενότητα 7. Προκυτταρικοί και προκαρυωτικοί οργανισμοί: Δομή ιών – Κύκλος ζωής και γενετική βακτηριοφάγων – Λυτικός κύκλος – Λυσιγόνος κύκλος – Κύκλος ζωής και γενετική ρετροϊών – Μεταθετά στοιχεία – Ιοειδή και πλασμίδια – Γενετική βακτηρίων.

Ενότητα 8. Τεχνολογία του DNA: Κυτταροκαλλιέργειες – Τεχνικές ανάλυσης DNA – Υβριδοποίηση – Κλωνοποίηση – Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης – Γενετική μηχανική – Μικροσυστοιχίες.

Ενότητα 9: Κυτταρική επικοινωνία: Γενικές αρχές κυτταρικής σηματοδότησης – Υποδοχείς – G-Πρωτεΐνες – Υποδοχείς που συνδέονται με ένζυμα – Ενδοκυττάριες σηματοδοτικές αλληλουχίες.

Ενότητα 10: Κυτταροσκελετός: Μικροσωληνίσκοι, Νημάτια ακτίνης, Ενδιάμεσα ινίδια – Μυϊκή συστολή.

Ενότητα 11. Κυτταρικός κύκλος – Κυτταρικός θάνατος: Κυτταρικός κύκλος – Έλεγχος κυτταρικού κύκλου – Κινάσες – Κυτταρικός θάνατος – Απόπτωση.

Ενότητα 12 Κυτταρική διαίρεση: Μίτωση-κυτταροκίνηση.

Ενότητα 13.Ανοσοποιητικό Σύστημα: Δομή και Λειτουργία αντισωμάτων – Μοριακή Βάση της ποικιλότητας των αντισωμάτων – Κυτταρική ανοσία.

Ενότητα 14.Ιστοί και καρκίνος: Εξωκυττάριο στρώμα και συνδετικοί ιστοί κολλαγόνο – Διακυττάριοι σύνδεσμοι – Διατήρηση και ανανέωση των ιστών – Καρκίνος.

Ενότητα 15. Βιολογία της συμπεριφοράς: Συμπεριφορά – Νόηση – Μάθηση – Επικοινωνία – Κοινωνική συμπεριφορά – Κιρκάδιοι κύκλοι.